Please go to your post editor > Post Settings > Post Formats tab below your editor to enter audio URL.
Exclusive

JUHO THE PANDA (Light & Air series)

19 mins read

JUHO THE PANDA is probably one of the most original artists featured on Lights and Air vol. I, a Post-rock PL compilation, released back in March, and a series of exclusive interviews. Believe it or not, but this guy hands out copies of his album in exchange for… postcards from all over the world :) Damn right! Exploring different soundscapes of shoegaze, ambient, post rock, electronic and experimental music, Filip (the man behind this solo project), has recorded this full length album on his personal computer, circled it around  tractors and childhood on the countryside, dedicated it to his younger brother and now is giving away his work in exchange for sweets and aforementioned postcards!

How crazy is that, you wonder? Well, it’s actually one of the most sincere and kind approaches I’ve in distributing music. I caught up with Filip to talk about his reasons for doing it, creating music in general, post rock, living in countryside and a couple more issues. Dive into the world of relaxation and joyful living by playing the album below and scroll down to learn a lot more about its creator.

JUHO THE PANDA head

[EN] Filip, it’s a pleasure to welcome you as another solo project presented on IDIOTEQ! Before we tell your story, let’s start with the thing that would probably come to a mind of every interviewer dealing with you, which is… the name of this project :) What’s JUHO THE PANDA? :)

[PL] Filip, bardzo miło mi powitać na łamach IDIOTEQ kolejny solo projekt! Zanim opowiemy sobie o tym co robisz, zacznijmy od tego co nasunęłoby się pewnie każdemu prowadzącemu wywiad, czyli… od nazwy tego projektu :) Cóż to jest Juho The Panda? :)

[EN] Juho is only a regular name in Finland. The “Panda” part is also a nick-name that somehow reflects my character. But if I had to choose the name for my project again I would probably choose something else :) However, now I’m Juho and yes, I’m a panda.

[PL] Juho to mój pseudonim, który oznacza po prostu zwykłe imię w Finlandii. Natomiast ta druga część wzięła się również z przezwiska, które w pewien sposób odzwierciedla mój łagodny charakter. Ale prawdopodobnie, gdybym dzisiaj stał przed wyborem nazwy dla zespołu / projektu muzycznego, wybrałbym pewnie coś innego :) No ale teraz jestem Juho i jestem pandą.

[EN] Ha! Let it be this way then :) Do pandas sing?

[PL] Ha! Niechaj tak zatem będzie :) Czy pandy nie śpiewają?

[EN] They do, when nobody’s listening ;) They sometimes tend to chant a little on the records. Of course these unpublished ones, which are surely hidden deep in the voids of the Internets. It is more common that they would use a voice of somebody else, like a younger brother.

[PL] Pandy śpiewają jak nikt nie patrzy ;) Czasami może na nagraniach coś tam pomrukują. Oczywiście chętniej na tych niepublikowanych, zaszytych gdzieś w głębokich Internetach. Poza tym chętniej wykorzystują inne odgłosy, na przykład dialogi z młodszym bratem.

[EN] Exactly! A younger brother, who is a central motif of your work. I must tell you that it’s at least a good story :) How old is he and where did you get the idea to dedicate music to him?

[PL] No właśnie! Młodszy brat, czyli punkt centralny Twojej twórczości.  Powiem Ci, że to co najmniej ciekawa historia :) Ile lat ma Twój brat i skąd pomysł, żeby dedykować mu swoją muzykę?

[EN] When my brother was born I was already 16. At that age you tend to look at your siblings more maturely, especially if it’s your only brother. What’s more, it was not that easy for him to come over to this world, and he have had to stay in the hospital for first few months (first on the infant ER, then on the regular ward). Of course I was with him from the very first moments, taking care of him and helping my parents. It somehow made me really connected to him during this short period. One time I’ve had realized that three years of high school that I’ve had in front of me (which were in fact first three years of Olek’s life) were going to be the only special time of us being that close together. While choosing my school I’ve already had plans about studying at Warsaw University. That’s why I had been aware of an incoming day, when I would leave home, and we would never be able to bond together again as we could during these three years. Even one day we could probably argue and never want to talk again.

Starting my studies at the university for me, was mostly a matter of leaving my brother.

That’s why I wanted to spent those three years the best I could. In the meantime I’ve started to play guitar and decided to make Olek a keepsake. I’d like to give him this album for his eighteenth birthday. Who know’s who would we become that day.

Now Olek is six years young and he’s going to his elementary school in Seprember :)

[PL] Kiedy na świat przyszedł mój brat ja miałem już 16 lat. W tym wieku już trochę inaczej patrzy się na swoje młodsze rodzeństwo, zwłaszcza jeśli jest to jedyny brat. Może warto dodać również, że przyjście na świat nie było dla niego wcale takie łatwe i kilka pierwszych miesięcy musiał spędzić w szpitalu (najpierw na ostrym dyżurze dla niemowląt, później już na zwykłym oddziale). Oczywiście towarzyszyłem mu od tych pierwszych miesięcy przez cały czas, zajmując się nim i pomagając rodzicom. Spowodowało to, że bardzo się do niego przywiązałem przez ten krótki czas. Pewnego razu uświadomiłem sobie, że te trzy lata liceum, które mam przed sobą – jednocześnie trzy pierwsze lata życia Olka, to właściwie jedyny taki czas, kiedy naprawdę będziemy mogli żyć razem tak blisko siebie. Wybierając szkołę miałem już w planach podjęcie studiów i starałem się dostać na uczelnię w Warszawie. Dlatego miałem pełną świadomość tego, że prawdopodobnie pewnego dnia wyjdę z domu i już nigdy nie będziemy w stanie odnaleźć tej więzi, którą mamy szansę utrzymywać przez te trzy lata. Być może nawet pewnego dnia pokłócimy się i nie będziemy się tak dobrze dogadywać jak wtedy.

Rozpoczęcie studiów oznaczało dla mnie przede wszystkim rozstanie z bratem.

Dlatego chciałem te trzy lata wykorzystać jak najlepiej. W międzyczasie zacząłem interesować się grą na gitarze i postanowiłem zrobić Olkowi taką pamiątkę. Chciałbym dać mu tę płytę na osiemnaste urodziny. Kto wie kim wtedy będziemy.

Teraz Olek ma sześć lat i we wrześniu idzie do pierwszej klasy :)

JUHO THE PANDA brothers

[EN] You have released this album over 2 years ago. In the meantime, did JUHO THE PANDA rest on his laurels when it comes to composing and recording?

[PL] Ten album wydałeś ponad dwa lata temu. Czy w tzw. międzyczasie JUHO THE PANDA spoczął na laurach jeśli chodzi o komponowanie i nagrywanie ?

[EN] I don’t think it’s a proper statement. When I was thinking about my last years at family home, I was aware that they wouldn’t last forever, and probably I would never have a chance to commit myself to something like that. That made it the last chance to create this kind of keepsake. It is a well known fact, that I’m not a professional musician and recording music was always a kind of hobby or a passion for me. Sometimes I say that this record is nothing but a keepsake.

And now we’re here, and my thoughts were partially true – now I am rarely able to record something. I play almost everyday and I have plenty of ideas, but despite that I can hardly focus on recording any complete tracks. That’s partially because of lack of time, and when I finally start recording something, I tend to lose focus and get distracted by imperfections. Back then, I simply recorded stuff and didn’t worry about anything :) I somehow miss that, and from time to time I’m planning to create something new. Maybe this holiday would help me to focus, although the perfect solution would be complete isolation from everyday life and duties.

[PL] “Spoczął na laurach” to chyba złe określenie. Właściwie jednocześnie, kiedy miałem na myśli ostatnie lata w domu, byłem też świadomy, że kiedy ten czas minie, prawdopodobnie nie będę już w stanie poświęcić się w pełni czemuś podobnemu. Dlatego była to poniekąd ostatnia szansa, żeby zająć się stworzeniem takiej pamiątki. Prawdą jest, że nie jestem artystą profesjonalistą i nagrywanie muzyki zawsze traktowałem jedynie jako hobby lub pasję. Czasami mówię, że to nagranie jest po prostu pamiątką.

No i poniekąd moje przeczucia się sprawdziły – teraz rzadko kiedy jestem w stanie coś nagrać. Gram prawie codziennie i mam dużo pomysłów, ale mimo wszystko trudno jest mi skupić się w pełni na nagrywaniu kompletnych utworów. Po części dlatego, że mam mało czasu, a kiedy zabiorę się już za nagrywanie, ciągle doszukuję się jakichś niedoskonałości. Kiedyś po prostu nagrywałem i niczym się nie martwiłem :) Trochę mi tego brakuje i raz na jakiś czas planuję stworzenie czegoś nowego. Możliwe, że wakacje pomogą mi się skupić, chociaż idealnym rozwiązaniem byłoby kompletne odcięcie od codzienności i obowiązków.

[EN] Vacations in the wild, I highly recommend :)

What would be different in your new material comparing to your debut album?

[PL] Wakacje w dziczy, polecam :)

Czym różniłby się nowy materiał od tamtej płyty?

[EN] First of all, it would be simplicity. I try to record much less complicated sounds – resigning from tracks multiplication and the wall of sound. Something much simpler and more mellow. Also with psychodelic elements.

Paradoxically I find it harder to record simpler sounds. 

If I could finish all the sketches, that I have already made – I would have a material for at least two albums. But it takes dedication and time. However, if I could made it, I would try to deliver it in similar interesting kind of distribution.  

[PL] Przede wszystkim prostotą. Staram się teraz nagrywać dużo mniej skomplikowane utwory – rezygnacja z natłoku ścieżek i ściany dźwięku. Coś zdecydowanie prostszego i bardziej stonowanego. Również z elementami psychodelii.

Paradoksalnie, prostsze utwory nagrywa mi się dużo trudniej.

Gdyby udało mi się dokończyć wszystkie szkice, które do tej pory zebrałem – miałbym materiał na co najmniej dwa albumy. Ale to wymaga skupienia i czasu. W każdym razie, gdyby doszło to do skutku, postarałbym się pewnie o równie ciekawy sposób dystrybucji.

[EN] All alone? With no extra pair of hands to help out?

[PL] I cały czas sam? Bez dodatkowych par rąk do pomocy?

[EN] Well, yes. I don’t know anybody nearby, who would share my musical interests. And also I can find myself more comfortable, when being alone in music.

[PL] Cóż, raczej tak. Nie znam w pobliżu nikogo, kto podzielałby moje zainteresowanie muzyczne. Poza tym w muzyce samemu lepiej jest mi się odnaleźć.

[EN] Aren’t you tempted to take your music and present it live on stage?

[PL] Nie chciałbyś kiedyś wystąpić ze swoim materiałem na żywo?

[EN] No, it was never my goal. And I’m not able to.

[PL] Nie, raczej nigdy nie było to moim celem. Poza tym sam nie mam takich możliwości.

[EN] Check out this fella :) Also here and here :)

Ok, please tell me, what’s behind the name “second post-rock movement” To be honest, it’s the first time I run into such an expression. Would you give us an insight into nomenclature and the history of post-rock?

[PL] Sprawdź tego pana :) (linki wyżej)

Ok, powiedz mi, co się kryje za nazwą “second post-rock movement”? Szczerze mówiąc pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem. Wprowadzisz nas nieco w nomenklaturę i historię post-rocka?

[EN] I see that’s some kind of a marching-band-man ;) Well, but I’m a panda and my paws are too big… That’s why I’m out of the league.

About the “second post-rock movement” – I wanted to somehow briefly describe the sound of this album. Simply to help people find what they’re looking for (or to avoid something they don’t like). Frequently I can see the term “wave” of post-rock. Because in different periods, this music have had different shapes. Therefore, I was thinking about it, that the first major wave of post-rock popularity was formed by mostly experimental bands like GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR or SLINT. However the second popularity peak was caused by more melodic, guitar harmonies oriented bands (MOGWAIEXPLOSIONS IN THE SKY, MONO). There’s no negation that these bands were a great inspiration for me recording my music, but that’s not all. Believe it or not, but the track “We Went Too Far Into The Fields” is completely inspired by a MGMT’s song ;)

[PL] Rozumiem, że to jakiś człowiek-orkiestra ;) No ale ja jestem pandą i mam za grube łapy… Dlatego jestem poza konkursem.

Co do “second post-rock movement” – chciałem w jakiś sposób krótko określić brzmienie tej płyty. Zwyczajnie aby ludzie poszukujący mogli łatwiej trafić do tego, czego szukają (albo ominąć to, czego nie lubią). Czasami spotykałem się z określeniami “fal” post rocka, ponieważ w różnych okresach ta muzyka miała zupełnie inny kształt. W każdym razie myślałem o tym w ten sposób, że pierwsza duża fala popularności tej muzyki została określona przez zespoły bardzo eksperymentalne, takie jak GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR, czy SLINT. , natomiast drugi szczyt popularności zarysowały zespoły bardziej melodyczne i skupione wokół gitarowych harmonii (MOGWAIEXPLOSIONS IN THE SKY, MONO). Nie ukrywam, że to one były dla mnie sporą muzyczną inspiracją przy nagrywaniu swoich utworów, ale i nie tylko. Możesz wierzyć lub nie, ale utwór “We Went Too Far Into The Fields” jest całkowicie zainspirowany kawałkiem MGMT ;)

[EN] Would you agree with an opinion that it’s actually impossible to cook up new stuff in post rock and there will be no third movement due to its unavoidable derivate nature, as it were dead in the first place?

[PL] Czy podzielasz opinię, że w post rocku nie da się za bardzo już nic wymyślić, a tzeciej fali nie będzie, albo po prostu jest wtórna, niejako martwa?

[EN] I don’t know if I can sincerely answer this question, because I have lost my interests in post-rock music a while ago, and I’m not aware of this scene anymore – but partially yes. In the moment I left post-rock, most of the artists played awesome music, but they no longer used to focus on exploring, rather exploiting this genre. But that’s common to every innovation. First it’s the moment of pioneerism and searching for solutions, and then the long lasting period of building and enhancing the trend.

Recently I was surprised, when I saw that SIGUR ROS has released a new album in a completely different style. So far I have only listened to the singles, but I’m looking forward to experience the whole record. It seems like they’re taking a step back to their roots, and they doing it with a slightly heavier approach. It’s a pleasant surprise for me, because when I was leaving post-rock, SIGUR ROS seemed to be that kind of band that would keep playing their elvish lullabies forever :) I know that Mogwai nas tried experimenting with Electronics on their latest records, and EXPLOSIONS IN THE SKY  decided to stick to their guns. Shamefully, I haven’t tried listening to the new  GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR . But these are the big players. Unfortunately I’m not familiar with the rest of the scene.

[PL] Nie wiem, czy mogę z czystym sumieniem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przestałem interesować się muzyką post-rockową już jakiś czas temu i nie wiem co teraz dzieje się na tej scenie – ale raczej tak. W momencie, kiedy przestałem regularnie słuchać post-rocka większość nowych artystów grała świetnie, ale nie skupiano się na eksplorowaniu, tylko raczej eksploatowaniu gatunku. Ale tak jest z każdą innowacją. Na początku trwa krótki okres pionierstwa i poszukiwania nowych rozwiązań, a następnie długi czas umacniania danego trendu i pogłębiania go.

Zaskoczyłem się ostatnio, kiedy zauważyłem, że Sigur Ros nagrali nową płytę w zupełnie innym – mrocznym stylu. Na razie przesłuchałem tylko single, ale płyta zapowiada się całkiem ciekawie. Chyba poniekąd wracają do korzeni i to w wersji z pazurami. To dla mnie miłe zaskoczenie, bo kiedy odchodziłem już od post-rocka SIGUR ROS był zespołem, który zdawał się już do końca świata grać swoje nieśmiertelne kołysanki o elfach :) Wiem też, że MOGWAI na nowszych płytach eksperymentował z elektroniką, a EXPLOSIONS IN THE SKY  trzymali się twardo swoich reguł. Wstyd się przyznać, ale nie zebrałem się już na przesłuchanie nowej płyty  GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR. Ale to wszystko są już silni gracze – nie orientuję się już na tej scenie wśród mniejszych zespołów.

[EN] Have you been to some amazing shows recently? SIGUR ROS are playing Warsaw tomorrow.  Are you going? :)

[PL] Byłeś ostatnio na jakichś powalających koncertach? Jutro SIGUR ROS gra w Warszawie. Wybierasz się? :)

[EN] Of Course, I attend shows frequently, but I’m interested in many different kinds of Music.

Last time I went to see  SLOW MAGIC and BLACKBIRD BLACKBIRD. Earlier this year I saw HOW TO DRESS WELL. I consider myself better at listening to music than producing ;) You can read about it here.

It’s a bit different music to my own, but as I said, I listen to many very different things.

Last post-rock show I remember was MONO at The Swimming Pool. I was giving my albums away there, and I met Marcin from post-rock.pl.

As for the second question – when I was listening to SIGUR ROS for the last time, I had the feeling that the day when I’d like to go for their concert, or listen to their new records will never come. That’s because in that certain moment of their career, they have settled around the style that I was no longer interested in. But a few days ago I’ve found their new single and here you go :) I’d like to see them, but I had no tickets.

[PL] Jasne, często chodzę na koncerty, ale interesuję się bardzo różną muzyką.

Ostatnio byłem na świetnym koncercie SLOW MAGIC i BLACKBIRD BLACKBIRD, a wcześniej widziałem HOW TO DRESS WELL. Myślę, że jestem dużo lepszy w słuchaniu muzyki, niż jej produkowaniu ;) Możesz o tym przeczytać tutaj.

To trochę inna muzyka, niż ta, którą samemu przyszło mi tworzyć – ale jak powiedziałem – słucham bardzo dużo różnych rzeczy.

Ostatni koncert post-rockowy, na którym byłem to MONO w Basenie. Tam też rozdawałem swoje płyty i poznałem Marcina z post-rock.pl.

A odnośnie drugiego pytania – otóż, kiedy ostatnio słyszałem SIGUR ROS, to wydawało mi się, że dzień, kiedy będę miał ponownie ochotę odwiedzić ich koncert, lub w ogóle słuchać ich nowych nagrań, już nie nadejdzie. To dlatego, że w pewnym momencie swojej kariery zdali się osiąść w klimatach, które nie były już dla mnie interesujące. A kilka dni temu – usłyszałem singla, no i proszę :) Chętnie bym poszedł, ale nie miałem biletów.

[EN] It was fantastic… the scenopgraphy, emotions… really, really… this music gains so much live. It’s a pity they didn’t perform in a tiny venue, but you can’t have it all right? ;)

How often do you visit Krępiec? How would you describe the place and what emotions does it evoke in you?

[PL] Było fantastycznie… scenografia, emocje… naprawde… ta muzyka zyskuje na żywo. Szkoda tylko, że nie w małym klubie, no ale nie można mieć wszystkiego ;)

Często bywasz teraz w Krępcu? Jak byś opisał to miejsce i jakie budzi w Tobie emocje?

[EN] I’m not very often in Krepiec nowdays. Usually once a month I visit my brother and parents.

In fact it’s a small place near Swodnik, where from time to time you can spot a cow, stork or a tractor. But in most cases people, who love there are ones who work in a nearby city and decided to settle in the suburbs. Despite fact, that Krepiec is a village, only few people have their own farm there.

Krepiec reminds me mostly about home and Oleks youth. Nostalgia, inflatable swimming pool, mowing the lawn, painting the fence, listening to music on the see saw, flying airplanes, riding bike to late noon, campfires, voices of toads in the evenings, and in winter – complete snow coverage and fireplace – these are my main memories. Living in Krępies was the second big inspiration for the Brothers record. I always wishfully come back to that place, when I have a chance.

[PL] W Krępcu bywam teraz dosyć rzadko. Średnio raz na miesiąc odwiedzam brata i rodziców.

W rzeczywistości jest to mała miejscowość pod Świdnikiem, gdzie od czasu do czasu można zobaczyć krowę, bociana albo traktor. Ale w większości mieszkają tam ludzie “dojeżdżający” do większych miejscowości, którzy zdecydowali osiedlić się na przedmieściach. Pomimo tego, że Krępiec to przede wszystkim wieś, to niewiele osób ma tam teraz gospodarstwa.

Mi Krępiec kojarzy się przede wszystkim z domem i młodością Olka. Nostalgia, dmuchany basen, koszenie trawy, malowanie płotu, słuchanie muzyki na huśtawce, puszczanie modeli samolotów, jeżdżenie na rowerze do zmroku, ogniska, odgłosy żab wieczorami, a zimą kompletne zanurzenie w zaspie i ogień w kominku – to są moje główne skojarzenia i wspomnienia. Właśnie mieszkanie w Krępcu było kolejną dużą inspiracją do nagrania płyty Brothers. Zawsze chętnie wracam do tego miejsca, kiedy tylko mogę.

JUHO THE PANDA

[EN] Can this longing ever move you back to the country side? Or is it rather difficult to see yourself living outside a city?

[PL] Czy ta tęsknota może pociągnąć Cię kiedyś docelowo na wieś? Czy jednak nie wyobrażasz sobie mieszkać poza miastem?

[EN] Certainly, I’d like to live outside the town in the future. That kind of life is much more different and goes at lower momentum. But now I’m at the moment of my life, when I can’t afford isolation from the city and all the perspectives and opportunities it gives. Settling outside the town, for me is like finishing the last mile in a long, important run for your happiness for the rest of your life. It’s one of those goals that everybody is chasing for. Finishing it right now is not a way out.

Now I’m living in Warsaw, because it’s the place of my work and studies, and I walk the streets of this city with a “Twist-off” sticker tied to my forehead. When I visit my home, the sign turns to “Upstart Varsovian”. So here I am, too Warsaw-like for Krępiec, and too Krępiec-like for Warsaw (like Kasia Noswska used to sing).

Maybe the new records will sound more “city-like”, because the phenomenon of “commuters” generation inspires me as much, as a calm and peaceful country house living, where the only thing that you should worry about is a nice weather.

[PL] Jak najbardziej, chciałbym w przyszłości mieszkać poza miastem. Takie życie jest zupełnie inne i toczy się w odmiennym tempie. Ale akurat teraz znajduję się na takim etapie, gdzie nie mogę sobie pozwolić na izolację od miasta i wszelkich perspektyw, które ono daje. Osiedlenie się na wsi, lub z dala od miasta, kojarzy mi się z pewnego rodzaju ustatkowaniem się, zatrzymaniem pogoni, w której każdy z nas uczestniczy i zdecydowaniem się na ostateczny kształt swojego świata, co w tym wieku jest jeszcze trudne do osiągnięcia.

Teraz mieszkam w Warszawie, ponieważ tutaj studiuję i pracuję, a po ulicach przechadzam się z naklejką “Słoik” na czole. Kiedy pojawiam się w domowych okolicach, naklejka zmienia się na napis “Warszawiak”. I tak więc jestem zbyt krępiecki dla Warszawy, a dla Krępca zbyt Warszawski (podobnie jak śpiewała Kasia Nosowska).
Być może nowe nagrania będą przez to brzmiały bardziej “miejsko”, gdyż całe zjawisko pokolenia “dojeżdżającego” jest dla mnie równie inspirujące, co spokojne życie na wsi z rodzicami, gdzie jedyną rzeczą, o którą trzeba się martwić, to ładna pogoda.

[EN] OK :) I wish you a prompt opportunity to choose any country in the world as a target cape of happiness.

Thanks for your time. If you have something to add, please go ahead. Meanwhile, I’m scampering off. Thanks again for the chat!

[PL] :) OK :) Życzę zatem szybkiej możliwości wyboru dowolnej wsi na świecie jako docelowy przylądek szczęścia.

Dzięki wielkie za Twój czas. Jeśli masz coś jeszcze do dodania, to śmiało. Ja tymczasem się żegnam i jeszcze raz dzięki za wywiad!

[EN] Also thank you for the interview and wish you all the best :)

[PL] Również dziękuję za wywiad i życzę wszystkiego dobrego :)

JUHO THE PANDA official website
JUHO THE PANDA Bandcamp
JUHO THE PANDA Facebook
[email protected]

Post-rock PL Facebook
Post-rock PL Bandcamp
Post-rock PL Twitter
Post-rock PL Last.fm
Post-rock PL Instragram
Post-rock PL Tumblr
Post-rock PL e-mail

Karol Kamiński

DIY rock music enthusiast and web-zine publisher from Warsaw, Poland. Supporting DIY ethics, local artists and promoting hardcore punk, rock, post rock and alternative music of all kinds via IDIOTEQ online channels.
Contact via [email protected]

Previous Story

THE MORNING HOUR lyric video premiere & interview

Next Story

BURIED AT BIRTH: break the rules!