Please go to your post editor > Post Settings > Post Formats tab below your editor to enter audio URL.
Exclusive

KLIMT (Lights & Air series)

14 mins read

KLIMT, a solo project by Antoni Budziński (also known from a rock band called SALUMINESIA), debuted on the Sleep Well III compilation back in May 2007. In March 2008 released his debut album entitled “Jesienne odcienie melancholii” and then “Agape” in February 2011. My friends over at  Post-rock PL decided to resurrect the name once again put the track “Uciekanie” on the first part of their Lights and Air compilation, the first Polish post rock / post metal album. I sat down with Antoni to talk about his work, both bands, live performances, Stanislaw Lem and a couple more.

KLIMT Antoni

[EN] Hi Antoni! It is a great pleasure to welcome you to the web pages of IDIOTEQ. What’s up? How’s the beginning of the school year going? ;)

[PL] Cześć Antoni! Miło mi powitać Cię na łamach IDIOTEQ. Co słychać? Jak początek roku szkolnego? ;)

[EN] For some time now I’m preparing for the new school year :). There are two records coming out in the near future. Klimt’s third album, and come back with SALUMINESIA. Besides that I’m working on an EP with Michał Barycki from THE CALOG.

[PL] Już od jakiegoś czasu przygotowuje się solidnie do nowego roku szkolnego:). Szykują się w najbliższym czasie ode mnie 2 wydawnictwa. Trzecia płyta Klimta oraz come back z zespołem SALUMINESIA. Oprócz tego pracuje nad EPką z Michałem Baryckim z zespołu THE CALOG.

[EN] Oh, interesting. Never heard of THE CALOG actually. What’s your role in this project?

[PL] O, ciekawe. Nie słyszałem o THE CALOG. Jaką rolę konkretnie pełnisz w tym projekcie?

[EN] Mostly guitars. Besides that electronics, various background production noises, sometimes a key.

[PL] Głównie są to gitary. Poza tym elektronika, różne szmery i tła produkcyjne, czasem jakiś klawisz. No i przede wszystkim trójkącik elektryczny :)

[EN] When it comes to KLIMT’s third album, when can we expect its premiere?

[PL] Jeśli chodzi o III płytę KLIMT, to kiedy mniej więcej możemy spodziewać się premiery?

[EN] In case of my solo project I have no philosophy of recording “from .. to …”, so it’s really hard for me to talk about the date of release until there’s no finished material on the table. I tried to force myself to some deadlines with the record, but with Klimt is just not working. I do not like to rush things with the process of recording. When I feel that the story is complete – i release the album. With this record I also have chosen rather unconventional method of creating in a state of lucid dreams, which is sometimes capricious. The realistic date for today is early spring.

[PL] W przypadku swojego solowego projektu nie mam filozofii nagrywania “od.. do…”, więc tak naprawdę ciężko mi mówić o dacie wydania dopóki nie ma już skończonego materiału na stole. Próbowałem przez pewien zmusić się do jakiś deadline’ów z płytą, ale z KLIMTem to po prostu nie działa. Nie lubię przyspieszać czasu tworzenia płyty na siłę. Kiedy czuje, ze opowieść jest już pełna – wydaje płytę. W przypadku nagrywania tej płyty również obrałem dość niekonwencjonalną metodę tworzenia w stanie świadomych snów, co też bywa czasem kapryśne. Realny termin na dziś to wczesna wiosna.

[EN] Who’s gonna handle distribution duties? Is Polskie Radio still helping you out?

[PL] Kto zajmie się dystrybucją? Czy nadal pomaga Ci Polskie Radio?

[EN] Yes, I still have a contract with the Polish Radio, which deals with the whole issue of releasing the album. It is not only the distribution.

[PL] Tak, nadal obowiązuję mnie kontrakt z Polskim Radiem, które zajmuje się całościowo wydaniem płyty. Nie jest to tylko dystrybucja.

KLIMT live

[EN] Has your live line-up changed somehow?

[PL] Czy skład KLIMT LIVE nie uległ zmianom?

[EN] No, it’s still the same. We manage to create together a real band not just a project . Which is I think not so easy for a solo musician who recorded the album alone and then tries to “glue” the band for gigs . I wanted to avoid the error that often other solo musicians make playing live , where you can hear the lack of any chemistry. Of course, the process was a good few years and  it’s still continues and will continue. Janek, of course,is also a member. We play with each other for thousands of years. Based on our first rehearsals the band called SALUMINESIA formed . It was a very natural decision to play with him as well in the KLIMT . We have already worked out a long-term communication and musical chemistry that can not be created even with the best musician in a few months.

[PL] Na żywo występujemy cały czas w tym samym składzie. Udało nam się wspólnie z chłopakami stworzyć zespól a nie projekt. Co uważam nie jest takie łatwe w przypadku muzyka solowego, który nagrywa sam płytę i później “klei” skład na koncerty. Chciałem uniknąć błędu jaki popełniają często muzycy solowi grający koncerty, na których słychać brak jakiejkolwiek chemii . Oczywiście był to proces paru dobrych lat i cały czas trwa i będzie trwał. Myślę jednak, że mogę powiedzieć na tym etapie, że jesteśmy zespołem a nie, że jestem ja + paru muzyków, którzy mi akompaniują. Janek oczywiście tez jest w tym składzie. Gramy ze sobą już od tysięcy lat. Na podstawie naszych pierwszych prób muzycznych powstał zespół SALUMINESIA. Była to dość naturalna decyzja, aby grać z nim również w KLIMTowym składzie na żywo. Mamy już wypracowaną wieloletnią komunikację muzyczną i chemię, której nie da się odtworzyć nawet z najlepszym muzykiem w ciągu paru miesięcy.

[EN] Does anyone from the group help you with composing?

[PL] Czy ktoś ze składu ma wkład w komponowanie dla KLIMT?

[EN] From the very beginning music space called Klimt was founded for some kind of unanimity of content and lack of compromise, so no, it’s one man job.

[PL] Z założenia przestrzeń muzyczną zwaną KLIMTem stworzyłem dla pewnej jednomyślności przekazu i braku kompromisów, a więc nie, jest to one man job :-)

[EN] Do you put an equality sign between SALUMINESIA and KLIMT, or you tend to treat one of these projects as the main one?

 [PL] Czy między SALUMINESIĄ a KLIMTem stawiasz znak równa się, czy jednak podświadomie łapiesz się na tym, że któryś z projektów traktujesz jako „ten główny”?

[EN] It’s hard to answer this question. My solo project is certainly closer to my heart for the very obvious reasons. I play exactly what resonates with me. However, creating and playing in these two projects just makes me feel some kind of holeness. Over the last two years the band SALUMINESIA practically did not exist and I missed much of it.

[PL] Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Mój solowy projekt na pewno jest bliższy memu sercu z dość wiadomych względów. Gram tam dokładnie to, co ze mną rezonuje. Jednak tworzenie i granie w tych dwóch tworach dopiero powoduje, że czuje pełnie. Przez okres ostatnich 2 lat zespól SALUMINESIA praktycznie nie istniał i brakowało mi bardzo tego grania. Te dwa projekty dopiero powodują to, że w pełni się realizuje.

KLIMT studio

[EN] What was the story behind the Pure Phase Ensemble, which is being mentioned when reporting on you? Tell me more about that project.

[PL] O co chodziło w kolektywie Pure Phase Ensemble, którego nazwa pada często przy okazji wzmianek i artykułów o Tobie? Powiedz coś więcej o tym projekcie.

[EN] It was a Spacefest founders crazy idea  to create a kind of shoegaze orchestra. During the three-day workshop we created  material for more than an hour for a concert, which took place during this festival. The band was powered  by musicians such as Ray Dickaty playing once with SPIRITUALIZED, Jaime Harding from MARION. Blend that with Polish musicians with alternative backgroung and you have a trance spacerock blast. The entire gig was recorded and released by Nasiono Records.

[PL] Był to szalony pomysł organizatorów Spacefest, aby utworzyć swego rodzaju shoegazeową orkiestrę. W ciągu 3-dniowych warsztatów stworzyliśmy ponad godzinny materiał na koncert, który odbył się podczas owego festiwalu. Skład zasilali tacy muzycy jak Ray Dickaty grający niegdyś ze SPIRITUALIZED, Jaime Harding z zespołu MARION. W połączenia z polskimi muzykami wyszła nam z tego transowa spacerockowa miazga. Cały występ został nagrany i wydany przez Nasiono Records.

[EN] Is it available online?

[PL] Jest dostępny gdzieś online?

[EN] The entire show can be heard and seen on the official youtube channel of Nasiono Records.

[PL] Cały występ można posłuchać oraz obejrzeć na oficjalnym kanale youtube Nasiono Records.

[EN] And how do you remember your Open’er performance? Was it the biggest show you’ve ever played so far?

[PL] A jak wspominasz swój występ na Open’erze? Czy to był największy gig, jaki dane Ci było zagrać do tej pory?

[EN] The biggest maybe not, but certainly one of the most important. It was also the first Klimt live appearance, so for this reason it remains deep in my memory. I remember it was a beautiful, sunny day. Lots of people was listing to the music while lying on the ground and staring at the sky. Nice memories :)

[PL] Największy może nie, ale na pewno jeden z ważniejszych. Był to również dziewiczy koncert KLIMTa, a więc z tego powodu też pozostanie gdzieś głęboko w pamięci. Pamiętam, że był to piękny, słoneczny dzień. Sporo ludzi słuchało nas leżąc na ziemi i patrząc się w niebo. Można było swobodnie odjechać w tej atmosferze. Zostawiłem sobie ten obrazek głęboko w pamięci. Miłe wspomnienie :)

[EN] What other Polish festivals have you enjoyed in the past?

[PL] Jakie inne polskie festiwale zrobiły na Tobie duże wrażenie?

[EN] I do not know if I was on that many festivals to have favorite one. Spacefest has a very nice intimate atmosphere. People that come there are listening to very specific spacerock/shoegaze music and it has a at a very positively impact on the atmosphere of the show. Seven, on the other hand, is Masuria, lakes and beautiful surroundings. Open’er speaks to me with it’s professionalism. The crew and equipment are really good. It gives me a lot of comfort as a musician. I do not have to worry about what was going on the fronts during the concert .

[PL] Nie wiem czy byłem do tej pory aż na tylu festiwalach, żeby mieć swojego ulubieńca. Spacefest ma bardzo fajny kameralny klimat. Ludzie przychodzący tam słuchają bardzo określonej muzyki co wpływa bardzo pozytywnie na atmosferę koncertu. Seven z kolei to mazury, jeziora i piękna okolica. Open’er z kolei przemawia do mnie swoim profesjonalizmem. Obsługa i nagłośnienie są na wysokim poziomie. Daje to mi jako muzykowi dużą swobodę. Nie muszę się martwić o to co tam w trakcie koncertu dzieje się na przodach.

[EN] I’ve read somewhere that you rated our music scene with only 3 of out 10 points. How come it got such a low rating?

[PL] Czytałem gdzieś, że oceniasz polską scenę muzyczną tylko na 3 punkty na 10. Skąd aż tak surowa ocena? :)

[EN] Well, that’s quite a complex issue. It’s not about that in our country talented musicians are not born. The point is that our today’s music market kills young artists. A healthy functioning music industry, young force largely driven the music market. They are mostly dinosaurs and a little room for fresh faces. Not to mention the alternative scene. Few of these musicians has the opportunity to do it full time. It,s stays within the realm of hobby, passion without being able to keep up with it. This obviously affects the quality of the music. I will not go into the details of this process, because it would an essay. Generally, it often ends up that bands do not cross certain level . They do not grow beyond a certain threshold, or degrade over time. I see it in our market very, very often. That does not mean that there’s no interesting bands on the market. Of course there are, but certainly not many.

[PL] Cóż, to dość złożona sprawa. Nie chodzi o to, że w naszym kraju nie rodzą się uzdolnieni muzycy. Chodzi o to, że nasz dzisiejszy rynek muzyczny zabija młodych twórców. A w zdrowo funkcjonującym rynku muzycznym, młoda siła napędza w dużej mierze rynek muzyczny. Są głównie dinozaury i troszkę miejsca na świeże twarze. Już nie wspominając o scenie alternatywnej. Przez to mało kto z tych muzyków ma możliwość zajmowania się tym w pełnym wymiarze. Pozostaje to w sferze hobby, pasji bez możliwości utrzymania się z tego. Wpływa to oczywiście na jakość muzyki. Nie będę wchodził w detale tego procesu, bo wyszłoby wypracowanie. Generalnie często kończy się to tym, że zespoły nie przeskakują pewnej półki. Nie rozwijają się powyżej pewnego progu lub tez z czasem się rozpadają. Ja widzę to na naszym rynku bardzo, bardzo często. Co nie oznacza, że nie ma w ogóle ciekawych kapel na rynku. Oczywiście są, ale na pewno nie ma ich dużo.

[EN] Ok, so tell me when can we catch you live? What are your touring plans?

[PL] Ok, powiedz więc gdzie będziemy mogli podejrzeć Cię teraz na żywo? Jak wyglądają Twojej plany koncertowe?

[EN] There comes a time when you need to just sew in the studio and let the live playing go for a while . At the moment I’m focused 100% on finishing these two records.

[PL] Przychodzi taki czas, kiedy trzeba się zaszyć w studiu i odpuścić na jakiś czas granie live’owe. W tej chwili skupiam się w 100% na skończeniu tych obu płyt. Jak już ujrzą one światło dzienne to na pewno pojawią się też koncerty.

[EN] I’ve just watched your video for “Ostatnich chwil dzieciństwa” and “Kiedyś będziesz przenosić góry chłopcze”. Will there be more music videos sometime soon?

[PL] Właśnie zobaczyłem klipy do “Ostatnich chwil dzieciństwa” oraz “Kiedyś będziesz przenosić góry chłopcze”. Szykujesz jakieś nowe teledyski?

[EN] I can only repeat. New material will be finished – new clips will appear also.

[PL] Mogę tylko powtórzyć to co wcześniej. Będzie nowy materiał – pojawiają się tez nowe klipy.

[EN] Alright Antoni, what else can we expect from KLIMT and SALUMINESIA this year?

[PL] Ok, Antoni, czego jeszcze możemy spodziewać się od KLIMT i SALUMINESII w tym roku roku?

[EN] I wish I could say that a lot of new music to come. But It will be probably in the beginning of next year. And then I hope there’s gonna be a lot of noise:).

[PL] Chciałbym móc powiedzieć, że dużo nowej muzyki się pojawi. Prawdopodobnie jednak będzie to początek przyszłego roku. I wtedy mam nadzieje będzie sporo zamieszania.

[EN] Besides music, what else occupies your time?

[PL] Abstrahując od muzyki, w co jeszcze inwestujesz swój wolny czas?

[EN] From about 2-3 years I spend a lot of time meditating. Over time, I developed this passion, equal to that I have for music. This restores the harmony of man back inside. Extends perception and consciousness. Slowly cleaning up the mess which provides living in today’s civilization. You could write for hours about the positive effects of meditation. Generally, I recommend :)

[PL] Od jakiś 2-3 lat dużo czasu poświęcam medytacji. Z czasem rozwinęła mi się do tego pasja, równa tej jaką mam do muzyki. Przywraca to w człowieku z powrotem harmonię wewnętrzną. Poszerza percepcję i świadomość. Powoli sprzątając chaos jaki dostarcza egzystencja w dzisiejszej cywilizacji. Można by pisać godzinami o pozytywnym wpływie medytacji. Generalnie polecam :)

[EN] I saw an interview where you classed „Solaris” as one of your favorite titles. What grabbed you in this book? 

[PL] Widziałem wywiad, w którym zaliczasz „Solaris” do swoich ulubionych tytułów. Co Cię urzekło w tej książce?

[EN] It’s one of those works, where long after you close the book the story still remains in you. What I am so hooked on this book? On the one hand we have a very unique form of contact with an alien life form and remarkable love story. On the other hand, it is a kind of meditation on the nature of human consciousness. There is a problem of communication. Everything has a very philosophical nature, which is definitely close to me. The novel raises many questions. It,s knocks out of daily frequency of thinking. This is what  I thing art is mainly about. About a mental wake-up call . In my own”musical backyard ” I’m also trying to follow this pathway :)

[PL] To jedno z tych dzieł, gdzie na długo po zamknięciu książki cały czas pozostajesz wewnątrz opowieści. Co mnie tak wciągnęło w ta książkę? Z jednej strony mamy tu bardzo unikatową formę kontaktu z obcą formą życia oraz nietuzinkową opowieść miłosną. Z drugiej zaś strony jest to swoista medytacja nad istotą ludzkiej świadomości. Pojawia się problem komunikacji. Wszystko ma naturę bardzo filozoficzną, co zdecydowanie jest mi bliskie. Powieść rodzi dużo pytań. Wytrąca z codziennych częstotliwości myślenia. O to uważam m.in. chodzi w sztuce. O pewną pobudkę mentalną. W swoim “ogródku muzycznym” tez staram się podążać tym tropem :)

[EN] Have you read his other books?

[PL] Czytałeś jakieś inne dzieła Lema?

[EN] Yes, recently I started reading “Kongres futurologiczny“. And that’s because of the new Ari Folman’s movie “The Congress“, which is based on themes of that book and which I’m very exited about :)

[PL] Tak, ostatnio zacząłem czytać “Kongres futurologiczny”. A to ze względu na nowy film Ari Folmana “Kongres”, który jest oparty na motywach tejże książki i na który się bardzo nakręciłem :)

[EN] Ok. Anotni, thanks a lot for your time. Is there anything else you’d like to add?

[PL] Ok. Antoni, dzięki wielkie za Twój czas. Chciałbyś coś jeszcze dodać?

[EN] Yes, I’m asking my fans for a little more patience. The new material coming soon!

[PL] Tak, proszę swoich fanów o jeszcze trochę cierpliwości. Nowy materiał już niedługo!

[EN] Thanks! Kind regards!

[PL] Dzięki! Pozdrawiam!

Black and white photo by Michał Biliński / quay photo by Paweł Budziński.

KLIMT official website
KLIMT Facebook
KLIMT Soundcloud
KLIMT YouTube
KLIMT MySpace
[email protected]

Post-rock PL Facebook
Post-rock PL Bandcamp
Post-rock PL Twitter
Post-rock PL Last.fm
Post-rock PL Instragram
Post-rock PL Tumblr
Post-rock PL e-mail

KLIMT

Previous Story

DRIP OF LIES: “Heart And Mind” track premiere

Next Story

A danceable selection to move your hips: AMERICAN PINUP