Exclusive

HANIMAL: a whisper of life

When I first saw this band, I instantly knew that I wanted to support their work somehow. Warsaw, Poland’s HANIMAL extends the folk singer-songwriter tradition by combining it with very delicate, acoustic feel and post-rockish minimalism, blending many different music influences, resulting in a dense combination of sights, sounds and heartfelt emotions that transcend language barriers.

Needless to say more, sit back, relax with their music and check out what Hania Malarowska, the frontwoman of HANIMAL, has to say about the band, their upcoming full length album, the Polish alternative music scene and a lot more.

HANIMAL is: Hanna Malarowska (vocals/acoustic guitar), Joanna Komorowska (violin/vocals), Mateusz Szemraj (guitars), Wojtek Lubertowicz (percussion instruments) and Denis Dubiella (bass).

[EN] Hi Hania! It’s very nice to welcome you on IDIOTEQ! I’m really glad to add HANIMAL to my honestly recommended projects list. Before we get to the more interesting stuff, please tell me what’s up :) The autumn has officially arrived. How is this time treating you?

[PL] Cześć Haniu! Bardzo miło mi powitać Cię na łamach IDIOTEQ! Z wielką przyjemnością dołączam HANIMAL do kolekcji naprawdę szczerze polecanych projektów. Zanim rozgadamy się na ciekawsze tematy, powiedz co słychać :) Jesień mamy już oficjalnie pełną gębą. Jak Ci służy ten czas?

[EN] Hey! That’s as well for me a pleasure to be added to your recommended projects list. Thanks ;-)How the autumn treats me… well… Cruelly of course, hah. I feel cold already. And this mushroom soup again and again ;-) No, no, it’s not so bad. Autumn is actually my favourite  season. And the soup is great. Gloomy days are much more compatible with my  point of view haha. It all fits into place.

[PL] Hej! To także dla mnie przyjemność zostać dodanym do Twojej  listy rekomendowanych projektów. Dzięki ;-) Jak traktuje mnie jesień…  Cóż… Oczywiście okrutnie, hah. Już mi zimno i ciągle ta zupa grzybowa ;-) Nie, nie, nie jest tak źle. Tak naprawdę jesień to moja ulubiona pora roku, a zupa jest pyszna. Ponure dni są jakoś bardziej kompatybilne z moim punktem widzenia haha. Wszystko się zgadza.

[EN] Cool. So it means you’re on the verge of a creative time full of inspirations, right? :) Alright, so let’s start with the beginning – let’s do away with the formalities. How did HANIMAL start?

[PL] Dobrze. To znaczy, że pewnie czeka Cię kreatywny czas pełny inspiracji, prawda? :) Dobrze, zacznijmy od początku – miejmy formalności za sobą. Jak powstał HANIMAL?

[EN] HANIMAL started with the poems of my sister, Magda. After graduating from high school I’d have plenty of time, so I just started to work on music to the pieces of my sister, and later started to search for musicians to play with me. Just felt that this material is something for a  band, not for a solo project. So I asked my friend Mateusz, a guitarist, and he liked the songs and said “all right”. Then, Mateusz invited Denis for a rehearsal, a bass player, a friend of Mateusz. Next was Wojtek, who said: “well… a girl with a guitar… I’m not sure.” But he also appreciated the material after a rehearsal. And finally Asia, my friend, who just said: “I want to see your rehearsal and listen.” She took a violin and she stayed. :-) And now we are 5 people band.

[PL] Kreatywny czas pełen inspiracji… Mam nadzieję ;-) HANIMAL zaczął się od wierszy mojej siostry, Magdy. Po prostu po skończeniu liceum, mając kupę wolnego czasu, zaczęłam pisać muzykę do tekstów siostry. Później zaczęłam szukać muzyków, którzy mogliby zagrać to ze mną. Po prostu miałam wrażenie, że to jest materiał dla zespołu, a nie na projekt solowy. Spytałam Mateusza Szemraja, znajomego, gitarzystę. Spodobały mu się piosenki, powiedział: “ok”. Potem Mateusz zaprosił do współpracy swojego znajomego Denisa Dubiellę, basistę. Następny był Wojtek, który powiedział: “coż… dziewczyna z gitarą… nie jestem pewien.” Ale piosenki, ku własnemu zdumieniu, spodobały się i jemu. I w końcu Asia, która powiedziała po prostu: “Chcę zobaczyć Waszą próbę i posłuchać.” Wzięła skrzypce i została. :-) No i tak jest na pięć osób.

[EN] Have you known each other before?

[PL] Nie znaliście się wcześniej?

[EN] I had known Mateusz and Asia. Parents of both of them have been friends with my mum for many years. Denis and Wojtek were friends of Mateusz.

[PL] Znałam Mateusza i Asię. Rodzice obydwojga są od wielu lat przyjaciółmi mojej mamy. Denis i Wojtek byli znajomymi Mateusza.

[EN] What other bands have you been in? Are there some other side-projects still active?

[PL] W jakich innych zespołach się udzielaliście? Czy nadal część z nich jest aktywna?

[EN]For me – HANIMAL was my first band and also my first original music. Some time after I started HANIMAL, I joined LORA LIE band, asked by my friend, Mateusz Romanowski. Lora Lie has a break now, but we will be maybe doing something next year. As for my side projects, there was a song sung together with Romanowski for BROOKS WAS HERE band (I can see you’ve been writing about them on IDIOTEQ), and also a cover of JOY DIVISION song within the HEART&SOUL project.

For Mateusz and Wojtek, HANIMAL is one of many projects they are involved in. Those projects are basically connected with ethnic music (MOSAIC, WIELBŁĄDY, NANELI LALE: Mateusz and Wojtek) or experimental (ĆŚ: Mateusz). Denis has been doing some electronic stuff and Asia has her own singer-songwriter material. She’s planning to start with concerts this year.

[PL] Jeżeli chodzi o mnie – HANIMAL to mój pierwszy zespół, jak i pierwsza autorska muzyka. Jakiś czas temu po założeniu HANIMAL, dołączyłam do składu LORA LIE, poproszona przez kolegę Mateusza Romanowskiego. Lora ma teraz przerwę, ale być może będziemy coś robić w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o projekty poboczne: była piosenka zaśpiewana razem z Romanowskim dla zespołu BROOKS WAS HERE (widzę, że pisałeś o nich na IDIOTEQ), a także cover piosenki JOY DIVISION w ramach projektu HEART&SOUL.

Jeśli chodzi o resztę zespołu: dla Mateusza i Wojtka HANIMAL to jeden z wielu projektów, w jakie są zaangażowani. Większość z nich to projekty związane z muzyką etniczną (MOSAIC, WIELBŁĄDY, NANELI LALE: Mateusz i Wojtek) albo eksperymentalną (ĆŚ: Mateusz). Denis przez lata kombinował z muzyką elektroniczną, a Asia ma swój własny piosenkowy materiał i jeszcze w tym roku planuje zacząć koncerty.

[EN] Do you come from a strong tradition of musicians and/or artists in your families? Does this create any pressure on you as a musician?

[PL] Czy macie w swoich rodzinach tradycję jeśli chodzi o zawody związane z muzyką i ogólnie sztuką? Czy to wywiera na Was jakieś ciśnienie?

[EN] My family doesn’t have a strong music tradition. Just my mum; she was attending music school and later studied music. Asia’s dad is a composer, Denis’ dad is a guitarist.

I attended music school (12 years..). Everyone from HANIMAL has a music school experience, boys also studied at Warsaw Music University. Pressure? Not in my case.

[PL] Moja rodzina nie ma specjalnie długiej muzycznej tradycji. Moja mama chodziła do szkoły muzycznej, potem studiowała wychowanie muzyczne. Tata Asi jest kompozytorem, tata Denisa – gitarzystą.

Przez12 lat uczyłam się w szkole muzycznej (w sumie wszyscy z HANIMAL chodzili do szkół muzycznych, chłopcy studiowali też na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie). Presja? W moim przypadku nie.

[EN] Songwriting and performing wise, what inspires you and how do you channel your inspiration into the final product that we the audience see?

[PL] Zarówno pod kątem komponowania, jak i performane’u, co Cię inspiruje? W jaki sposób kanalizujesz te inspiracje w finalnym produkcie, który trafia do publiczności?

[EN] Actually it’s all about coincidence: a single motif heard in my head or a motif that comes from improvisation on a guitar. From that (potentially) something more can develop. After that, this motif is being worked out by a full band – everyone works on his/her music part.

[PL] Wszystko odbywa się tak naprawdę na zasadzie przypadku: jakiś pojedynczy motyw melodyczny usłyszany w głowie, czy powstały w trakcie improwizowania na gitarze. Z tego rozwija się albo też nie rozwija – coś więcej. Potem jest opracowywanie takiego motywu przez cały zespół – każdy komponuje własną partię muzyczną.

[EN] When did you become interested in writing and composing?

[PL] Kiedy zaczęłaś interesować się pisaniem i komponowaniem?

[EN] Music school wasn’t inspiring me when it comes to composing music. There was pretty little time for anything then. And I guess I wasn’t enough mature. I wrote my first compositions few months after graduating from high school and music school as I was having a lot of time then.

[PL] Szkoła muzyczna jakoś nie inspirowała mnie jeśli chodzi o tworzenie własnej muzyki. Nie było też na to po prostu czasu. A i pewnie nie byłam wystarczająco dojrzała. Pierwsze rzeczy napisałam kilka miesięcy po skończeniu liceum i szkoły muzycznej. Dużo miałam wtedy wolnego czasu.

[EN] Considering your inspirations, other artists, books, movies, lyrics and stories in generaletc., do you have a favorite character?

[PL] Rozpatrując Twoje inspiracje, innych artystów, książki, filmy, teksty i ogólnie historie, czy masz jakieś ulubione postaci/bohaterów?

[EN] Other artists? At first place, for sure: Thom Yorke and Polly Jean Harvey. Books? Recently have been reading a lot of Michel Houllebecq. Movies? Films by Mike Leigh, a lot of them :)

[PL] Inni artyści? Na pierwszym miejscu na pewno Thom Yorke i Polly Jean Harvey. Książki? Sporo czytałam ostatnio Michela Houllebecq’a. Filmy? Mike Leigh, dużo Mike’a Leigh :)

[EN] Ok, let’s break down your discography release-by-release. What have you released so far?

[PL] Ok, rozłóżmy więc na części Wasze dotychczasowe dokonania. Jakie wydawnictwa macie już na swoi koncie?

[EN] It’s hard to call it a proper release – we released a couple of recordings (they are on our soundcloud and bandcamp as well), we called it ‘HANIMAL EP’, earlier we had been calling it ‘Poetry about the point demo’ (things change… heh) and probably that will be the title of our longplay, without ‘demo’ word of course ;-)

There was also a very limited physical version of our EP, produced at home by my boyfriend, something around 20 cd’s hehe. But very very nice…

[PL] Ciężko mówić tu o wydawnictwie – wypuściliśmy jak dotąd kilka nagrań (dostępnych na naszym soundcloud i bandcamp), nazwaliśmy to HANIMAL EP, wcześniej to latało pod nazwą Poetry about the point demo – to najprawdopodobniej będzie też tytuł płyty długogrającej, już bez słowa ‘demo’ ;-)

Wyszła też, robiona na chacie przez mojego chłopaka bardzo limitowana edycja tych EPek – około 20 kilku sztuk haha. Ale bardzo ładne…

[EN] They will be worth thousands of dollars in a couple of years :) So what’s your personal favourite track that you’ve produced so far? Which composition makes you most proud of?

[PL] Za kilkanaście lat będą warte tysiące dolarów :) Ok, to powiedz, który kawałek osobiście podoba się najbardziej? Z której kompozycji jesteś najbardziej dumna?

[EN] So far that’s been Bajkit (ep-version of this track is available for free on our bc). Soon, our first music video will be released – a video for Bajkit. Now, my favorite track is our newest piece – The Verge. You can find some live versions of it on youtube.

[PL] Do tej pory zawsze był to Bajkit (wersja ep-kowa Bajkitu jest dostępna za darmo do pobrania na naszym bc). Niedługo ukaże się nasz pierwszy teledysk, właśnie do tej piosenki. Teraz najbardziej lubię chyba naszą najnowszą rzecz – The Verge. Można go znaleźć w nagraniach live na youtube.

[EN] Oooh, a music-video! Well well, shoot me some more details on that. Who, how, where and when? :)

[PL] Uuu, Te-ledysk! :) Powiedz coś więcej. Co, jak, gdzie i kiedy? :)

[EN] So we managed to film our music-video in quite professional conditions. There were even stuntmen, because the screenplay (author of which is Patryk Karbowski, also director of the video) comprised one thing we wouldn’t have done without such a help. The main and the only character in the movie is me. Soon we will publish some photos from the set. The video itself will be ready most probably around the time of publishing our longplay.

[PL] Teledysk udało nam nakręcić w całkiem profesjonalnych warunkach. Byli nawet panowie kaskaderzy, jako że scenariusz teledysku (autorstwa Patryka Karbowskiego, który jest też reżyserem teledysku) zakładał jedną małą sztuczkę kaskaderską. Bohaterem teledysku i jedynym aktorem jestem ja sama. Niedługo wrzucimy jakieś zdjęcia z planu, a sam teledysk będzie gotowy zapewne około wydania albumu.

[EN] Ok, so what’s the status of tour debut full length? What’s the timetable for it?

[PL] Ok, zatem jaki jest status Waszego debiutanckiego albumu? Kiedy możemy się go spodziewać?

[EN] We’re releasing the album all by ourselves – most probably at the end of November.

[PL] Status jest na ten moment taki, że wydajemy się sami – najprawdopodobniej będzie to druga połowa listopada.

[EN] Both musically and lyrically, what can we expect?

[PL] Czego możemy się spodziewać, zarówno pod kątem muzycznym, jak i lirycznym?

[EN] Lyrically – for sure you can’t expect a lot of optimistic texts heh.. Musically – either ! I don’t get happy music. HANIMAL serves rather bleak atmosphere.

[PL] Pod kątem lirycznym – na pewno nie można spodziewać się optymistycznych i pogodnych tekstów. Pod kątem muzycznym – tak samo. Nie rozumiem wesołej muzyki. W HANIMALu jest raczej ponuro :)

[EN] SIGUR ROS used to say that, too ;)

Alright, but seriously, it all started years back with the poems of your sister, Magda Malarowska. Does this new material also draw entirely on her heritage?

[PL] SIGUR ROS też tak kiedyś mówili ;)

Ok, ale teraz całkiem serio – początek dały Wam wiersze Twojej siostry, Magdy Malarowskiej. Czy na kolejnym materiale też w 100% korzystasz z jej spuścizny?

[EN] For now – yes. Also newest tracks are based on her lyrics. I’m going to start writing my own texts, but when it comes to writing I’m still quite… timid ;-)

[PL] Jak na razie tak. Nawet te najnowsze utwory są oparte na jej tekstach. Zamierzam zacząć pisać swoje teksty, ale jeśli chodzi o pisanie, wciąż jestem trochę… płochliwa ;-)

[EN] Alright, so I guess you’re about to take this new stuff to the people out there. Are you busy preparing for a tour?

[PL] Ok, rozumiem, że szykujecie się, żeby wyjść nowymi kawałkami do ludzi. Przygotowujecie trasę?

[EN] Yes. We’re trying our best. It’s difficult to prepare a proper tour. We don’t have much experience of that. But soon we will announce some shows.

[PL] Tak. Staramy się jak możemy. Trudno jest o konkretną trasę koncertową. Nie mamy dużo doświadczenia w tej kwestii. Ale wkrótce ogłosimy kilka koncertów.

[EN] Any details on that? When do you hit the road? How many shows are you planning on playing?

[PL] Jakieś szczegóły? Kiedy ruszacie? Ile zagracie koncertów?

[EN] For now I can only invite you for a show in Sklad Butelek (Warsaw), 8th of November – and that will not be a release-day yet. The rest of concerts we will announce soon.  Our tour will be rather modest this year. We will play in Olsztyn for example.

[PL] Na razie mogę zaprosić na warszawski koncert i to nie ten premierowy, z płytą. Zagramy 8 listopada w praskim Składzie Butelek. Resztę powiemy wkrótce, ale trasa… przynajmniej w tym roku będzie raczej skromna. Zagramy np. w Olsztynie.

[EN] You performed at a couple of amazing festivals, including Warsaw Music Week, Męskie Granie, Off Festival and Slot Art Festival. How do you recall those nights?

[PL] Graliście na kilku świetnych festiwalach, m.in. Warsaw Music Week, Męskie Granie, Off Festival i Slot Art Festival. Jak wspominacie te wieczory?

[EN] Those nights were a great experience for us, especially considering the fact, that at  that moment we hadn’t been playing concerts for one whole year, so we were really very-beginners. Much stress for me, many nightmares before these shows J but I think we managed. Our song, played at Meskie Granie (Certain Amount of Power) was later put on the Meskie Granie medley, accepted by Kasia Nosowska. What about Off – it’s hard to talk about the evening hah, as we played at 2:30 pm J but surprisingly, more people then we supposed, emerged from the tents/hotels and listened to us. And we played at the main stage – that was strange, but also great. When it comes to Slot Art we played at the old cathedral after midnight – many people, great reception and really magical atmosphere.

[PL] To fantastyczne doświadczenia, szczególnie, że na Off-ie i Męskim Graniu zagraliśmy w momencie, gdy nie koncertowaliśmy jeszcze nawet przez jeden cały rok, a więc byliśmy totalnymi debiutantami. Jeśli chodzi o mnie – dużo stresu i wiele koszmarów sennych przed tymi występami :) ale myślę, że daliśmy radę. Nagranie live z Męskiego Grania (naszego kawałka Certain Amount of Power) znalazło się potem na składance Męskie Granie 2012, dopuszczone do niej przez Kasię Nosowską. Apropo Off-a – ciężko mówić o wieczorze, bo graliśmy o 14:30 :) ale ku naszemu zdumieniu, więcej osób niż myśleliśmy, wychyliło się z namiotów/hoteli i było na naszym koncercie. No i graliśmy na głównej scenie – to było i dziwne i fajne. Jeśli chodzi o Slot Art. Graliśmy w starej katedrze po północy – wiele osób, świetny odbiór i naprawdę magiczna atmosfera.

[EN] Great! How on Earth did you manage to reach such festivals with your sound at such early phase of your career? It’s kind of amazing, you know?

[PL] Super! Skąd tak szybko zrodziło się zainteresowanie Waszym zespołem. To niesamowite, że trafiliście na takie sceny w takim momencie!

[EN] That was all about some single actions, often by our friends. During the European Music Fair 2011, my friend Remek Zawadzki gave a cd with our recordings to Piotr Stelmach from Polish Trojka radio station. Piotr Stelmach appreciated the recordings and started to broadcast them within his Offensywa programme. Later, he invited us for an interview, and finally – recommended HANIMAL for a competition for young bands – some of them were to play within Meskie Granie tour. We won a competition (in the form of voting on facebook) concerning a Meskie Granie concert in Gdansk. When it comes to Off Festival, it was like: a friend of a friend put on HANIMAL to Artur Rojek, and he said: “We take them”.

[PL] Wszystko to kwestia jakichś pojedynczych ruchów – naszych albo znajomych. W trakcie muzycznych targów Co Jest Grane, mój kolega Remek Zawadzki (AFRO KOLEKTYW, RITA PAX, EXCESSIVE MACHINE) dał płytę z hanimalowymi nagraniami Piotrowi Stelmachowi z Trójki. Jemu nagrania się spodobały, więc zaczął je nadawać w ramach swojej audycji Offensywa. Potem zaprosił nas na wywiad, a w końcu zarekomendował do konkursu dla młodych zespołów, z których kilka miało zagrać w ramach trasy Męskiego Grania. Wygraliśmy konkurs (w postaci głosowania na facebook-u) dotyczący koncertu w Gdańsku i pojechaliśmy zagrać na Męskim Graniu. Jeśli chodzi o Off Festival to było tak: znajomy znajomego puścił HANIMAL Arturowi Rojkowi,  a ten powiedział, ,,bierzemy ich”.

[EN] Not bad. Does he still remember? His “we take them” making use of, right? ;)

[PL] Nieźle. Pamięta jeszcze o Was? Warto wykorzystać “bierzemy ich” wypowiedziane przez tego Pana ;)

[EN] Have no idea if he remembers. Many bands run through Off Festival :)

[PL] Nie mam pojęcia czy o nas pamięta. Wiele zespołów przewija się przez Off-a :)

[EN] By the way live performances, what feedback have you received from your listeners?

[PL] Z jakimi opiniami słuchaczy spotkaliście się po tych koncertach?

[EN] There were many nice comments. One guy, after HANIMAL’s concert within Meskie Granie, said to me, that he came there because of HANIMAL (he’d heard us on Trojka). But still my favorite comment on us is one from facebook: “For me: piece of junk” :)  (posted just after HANIMAL had been played on the radio).

[PL] Było sporo fajnych reakcji. Jeden pan, po koncercie w ramach Męskiego Grania, powiedział mi, że przyjechał na Męskie Granie właśnie ze względu na HANIMAL (usłyszał nas w Trójce). Ale moją ulubioną opinią jaką dostaliśmy, jest wciąż komentarz z facebook-a (po którymś nadaniu HANIMAL w Trójce): ,,Jak dla mnie lipa i padaka.” :)

[EN] Weren’t you tempted to strengthen the sound and make it a bit louder? :) I’m not talkin’ changing your style, but using a full drum set or I don’t know… making the riffs thicker?

[PL] Nie myśleliście czasem, żeby „zgłośnić się” i wzmocnić swoje brzmienie? :) Nie mówię o zmianie stylu, ale np. o użyciu pełnego setu perkusyjnego, „pogrubieniu” riffow?

[EN] You know, we feel totally all right with Wojtek’s brasses, ring drums and cajon. That’s good :) and totally HANIMAL-like. I don’t believe that, at this moment, it would be possible to change it to a full drum set. We’re quite attached to the sound we’ve acquired. A full drum set would be a radical change. Admittedly, it’s true that Wojtek’s percussion set can sometimes be a little too quiet on big stages, but we have our methods :) When it comes to riffs – in some of our pieces they are really strong and intensive, for example in Stories of Chivalry & Passion or The Verge. When there’s no need of making the riffs thicker (because for example a piece is very nostalgic) we just don’t do it.

[PL] Wiesz co, totalnie leżą nam Wojtkowe blaszki, obręczówki i cajon… Dobre to jest :) I już totalnie hanimalowe. Nie sądzę, by na tym etapie przeszedł zestaw perkusyjny. Jesteśmy przywiązani do brzmienia, które wypracowaliśmy. Wprowadzenie zestawu perkusyjnego byłoby zmianą radykalną. Faktem jest, że Wojtkowe perkusjonalia mogą czasem nie być wystarczająco słyszalne na dużych scenach, ale na to też są sposoby. Odnośnie riffów – one są w niektórych kawałkach naprawdę mocne np. w Stories of chivalry & passion albo w The Verge, o którym wspominałam. Tam gdzie nie ma potrzeby – bo kawałek jest dajmy na to bardzo liryczny – nie widzimy potrzeby ,,pogrubiania”.

[EN] Yup, better not force it, right? As a band, how do you go about getting used to this crazy-fast online music market? What is your relationship with technology that surrounds us every day?

[PL] No tak, nic na siłę, prawda? A jak Wam idzie dostosowywanie się coraz szybszego i coraz bardziej online’owego rynku muzycznego? Jaki macie stosunek do technologii, która nas otacza?

[EN] HANIMAL is on FB, SC, BC, lately we’ve started our website (hanimal.pl). However, I would really prefer existing as a musician without all of that. Nowadays everything is complicated in such an irritating way for me – paradoxically, all of that is to help getting to larger group of listeners… Instead of that, it’s tiring. It’s the overload of everything let’s call – technological – that frustrates.

[PL] HANIMAL jest na FB, SC, BC, ostatnio zrobiliśmy stronę internetową (hanimal.pl). Jednak w gruncie rzeczy wolałabym, żeby tego wszystkiego nie było. Wszystko jest teraz jakoś irytująco skomplikowane, choć paradoksalnie powinno ułatwiać wiele rzeczy, takich jak dotarcie z własną muzyką do szerszego grona słuchaczy. To co ma pomagać – przez nadmiar – frustruje.

[EN] What would you say the challenges are when it comes to being a musician?

[PL] Jakie są największe wyzwania stojące przed muzykiem w dzisiejszych czasach?

[EN] You know, I think this big challenge is the thing you were asking me in the last  question – getting along with technology. Those musicians who don’t get along with fast online-market so well can be easily left behind the others. I’m quite afraid of that when it comes to myself. You know, there is always that feeling that you use maybe 1% of possibilities that technology offers you.

[PL] Wiesz co, chyba to, o co przed chwilą pytałeś, a więc dostosowanie się do online’owego rynku, jest dziś dużym wyzwaniem; czymś co może zostawić w tyle tych, którzy nie nadążają – ja np. poważnie obawiam się swojego nie nadążania za współczesnym trybem zarówno życstrongia w ogóle jak i tzw. marketingu, już nawet na takim podstawowym poziomie jak mail/fb/serwisy muzyczne. Zawsze mam tę świadomość, że przy możliwościach jakie daje Internet, ja wykorzystuję ich zaledwie 1%.

[EN] Actually you don’t need to – I believe the role of a manager/an agent will paradoxically continue to expand, exactly for the reasons you mention.

Ok, getting back to HANIMAL, what do you think the future holds for the band?

[PL] Na dobrą sprawę nie musisz – myślę, że rola managera/agenta zespołu może się teraz paradoksalnie zwiększyć, właśnie z tego względu, o którym wspominasz.

Ok, wracając do HANIMAL, co najbliższa przyszłość przyniesie zespołowi?

[EN] Honestly, I’m rather a pessimist when it comes to anything haha. I’m just not able to intend big things and super turning points.

[PL] Szczerze mówiąc jestem raczej pesymistką – mówię o muzyce jak i o wszystkim innym haha. Po prostu nie umiem zakładać/planować wielkich rzeczy i fascynujących momentów zwrotnych.

[EN] What do you want to accomplish with this band?

[PL] Co chcesz osiągnąć z tym zespołem?

[EN] I want sing and play with this line-up. For now our main aim is to publish a record and play a couple of concerts in Poland or anywhere, and finally – to create new music. Talking about more distant future, I want to play and create music. I haven’t found anything else to do yet.

[PL] Chcę grać w tym składzie, na razie głównym celem jest sfinalizowanie albumu i wypuszczenie go, w dalszej kolejności kilka koncertów po Polsce i gdziekolwiek indziej, a ostatecznie – zrobienie nowych utworów. Myśląc o dalszej przyszłości, chcę w ogóle grać, śpiewać, robić muzykę. Nie znalazłam do tej pory żadnego innego zajęcia dla siebie.

[EN] Alright Hania. Thanks a lot for your time. Do you have any closing statements?

[PL] Ok Haniu. Dzięki wielkie za Twój czas. Czy  masz jakieś finalne przemyślenia dodania?

[EN] Summimg up everything I said, it all may seem quite embittered, like I ‘m an exact opposite of a young, self-confident and vital person… But it’s not so bad. :) Thanks a lot for that interview. Cheers!

[PL] Sumując własne słowa, myślę sobie, że można pewnie odnieść wrażenie lekkiego zgorzknienia, odwrócenia tego, co prezentują sobą młodzi, pewni siebie i witalni ludzie… Ale nie jest aż tak źle :) Wielkie dzięki za ten wywiad. Trzymaj się!

[EN] Thanks again! Cheers!

[PL] Dzięki jeszcze raz. Trzymaj się!


Black and white photos and the drummer pic by Patryk Karbowski.

HANIMAL official website
HANIMAL Facebook
HANIMAL Soundcloud
HANIMAL Bandcamp
[email protected]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top