Exclusive

TIDES FROM NEBULA on tour; discuss their new album!

When I saw TIDES FROM NEBULA on their debut show on May 18, 2008 in Warsaw, I knew I would be posting lots of news on this band. After shooting a few brief news articles and then switching to interviews and exclusive stuff only, I made a conscious decision to bring them back to IDIOTEQ pages. The release of their 3rd full length album, “Eternal Movement”, is the perfect chance to present them once again and broaden your knowledge on one of the most interesting instrumental bands out there.

Their new work (streaming below, originally premiered via Visions.de) is full of beautiful, energetic, bright, colourful and uplifting tracks and textures inspired by the band’s thoughts on existence, consciousness and identity. The best way to enjoy it is to launch the player below, read my third interview with their guitarist Maciek and catch them live on their current European trek that includes a bunch of dates with THE OCEAN! Suit yourself and feel free to share your comments on their music. Thanks!

[EN] Hi Maciek! It’s so good to talk to you again :) Especially on such a special occasion, right? It’s starting to get busy again. How do you feel being on the verge of the third chapter of your adventure?

[PL] Cześć, Maćku! Fajnie jest znowu pogadać :) Tym bardziej, że mamy o czym, prawda? Znowu zaczyna się sporo u Was dziać. Jak się czujecie na progu trzeciego rozdziału Waszej przygody?

[EN] Really excited, barely can wait till the release of the album and start touring again, after almost 10 months break. It was a really busy year though, we rehearsed almost everyday, writing new stuff, so a couple of days off would be awesome too.

[PL] Zdecydowanie czujemy ekscytację, nie mozemy sie doczekać wydania albumu oraz trasy koncertowej po prawie 10-miesiecznej przerwie. A z drugiej strony to był bardzo pracowity rok, graliśmy bardzo dużo prób, także pare dni przerwy także sie przyda.

[EN] How long have you been working on this new outing? Was this 2-year pause intentional, or was it the natural order of things you’ve been working on?

[PL] Jak długo pracowaliście nad tym albumem? Czy 2-letnia przerwa jest zamierzona, czy naturalie wyszło tak z kolejności rzeczy, nad którymi się zajmowaliście?

[EN] We were constantly working since this January, but before that we had some new music already written. You know, it’s hard to release something more often when you’re constantly touring, it just takes time. We were taking no brakes, if you ask.

[PL] Pracowaliśmy nieprzerwanie od stycznia 2013, ale już wcześniej mieliśmy co nieco przygotowane. Wiesz, ciężko jest wydawać częściej jeśli ciągle koncertujesz, to po prostu zajmuje trochę czasu. Nie zatrzymywaliśmy się ani na chwilę, jeśli o to pytasz.

[EN] You stated that this new album is inspired by the bands thoughts on existence, consciousness and identity is the movement of life, of the World. Where did this inspiration arise from?

[PL] Napisaliście, że inspiracją do nowych kompozycji były dla Was fundamentalne pytania o byt, świadomość i tożsamość. Jak zrodziła się ta inspiracja?

[EN] I think it’s mostly because Przemek was really into some great books by Ken Wilber or Eckhart Tolle, I was also reading and watching some movies by Carl Sagan. It’s a “huge” subject I think, which everyone should check, it can change the way of looking at the world we are living in.

[PL] Myślę, że to głównie poprzez zainteresowanie Przemka pewnymi świetnymi książkami Kena Wilbera i Eckharta Tolle’a. Ja również czytałem i oglądałem kilka filmów Carla Sagana. Wydaje mi się, że to gruby temat, który każdy powinien zgłębić. Naprawdę może zmienić sposób w jaki patrzysz na świat, w którym żyjesz.

[EN] Do you have an interest in space sciences? Or do you prefer to deliberate theoretically within the life systems of Earth?

[PL] Interesujecie się kosmos od strony naukowej? Czy wolicie teoretycznie deliberować w ramach życia tu na Ziemi?

[EN] In some amateur way of thinking, yes. Science it’s just the other way of searching for the answer for the major question. Who we are? Check-out the M-Theory subject, amazing! And if you’re asking about down-toearth topics, of course, we are people right? We are into normal daily life also, as everyone.

[PL] W rozumieniu amatorskiego zainteresowania, jasne. Nauka to po prostu inny sposób szukania odpowiedzi na odwieczne pytanie „Kim jesteśmy?”.  Sprawdź M-teorię! Niesamowite! A jeśli pytasz o przyziemne kwestie, to jasne, jesteśmy przecież ludźmi, prawda? Mamy oczywiście swoje normalne prywatne codzienne życie, jak każdy.

[EN] Musically, you define your newest work as colourful, full of light and energetic. Is it a temporary sortie into this direction,  or simply a moment when you guys decide to be more “poppy” and accessible? ;)

[PL] Pod kątem muzycznym określacie swoje nowe dzieło jako album kolorowy pod względem brzmieniowym, pełen światła i najbardziej energetyczny. Czy to chwilowy wypad w tym kierunku, czy to już po prostu moment, w którym wypada “spopowieć” i stać się barziej przystępnym? ;)

[EN] We are never thinking about the commercial aspect of the music that we are writing, but when the album was ready it appeared that it’s just the way it is, more melodic, faster, more intesive. We are looking forward to share our work with the people.

[PL] Nigdy nie myślimy o komercyjnym aspekcie naszej muzyki, a więc album nabrał szybkości, melodii i intensywności w trakcie swojego procesu twórczego. Bardzo czekamy na moment, w którym będziemy mogli podzielić się naszą pracą z ludźmi.

[EN] You’ve been using lots of guitar effects, drum sets and countless keyboard sounds. Who came up with the idea for such an experiment? How did it turn out?

[PL] Podczas nagrywania zostało użytych kilkanaście gitar, kilka zestawów bębnów oraz niezliczona ilość brzmień klawiszy. Kto wymyślił taki eksperyment? Jak wyszło?

[EN] It’s not an idea, we just been able to do that, because of the studio enviroment. Also since the last album I started to play keys more often, so naturally synth sounds just become part of our sound, which is really cool I think.

[PL] To nie był żaden pomysł, po prostu byliśmy w stanie to zrobić ze względu na środowisko studyjne, w którym się znaleźliśmy. Ponadto, od ostatniego albumu zacząłem częściej grać na klawiszach, a więc naturalnie dźwięki syntetyczne stały się częścią naszego brzmienia, co uważam za bardzo fajną rzecz.

[EN] Would you recommend some cool electronic music outings?

[PL] Polecisz jakieś dobre wydawnictwa ze świata muzyki elektronicznej?

[EN] Przemek recently recomended bands like JUSTICE, I really like for example debut ATOMS FOR PEACE album, which is really great. But I don’t listen to a lot of electronic music, oh. New 65DAYSOFSTATIC is also amazing!

[PL] Przemek ostatnio polecał JUSTICE, ja lubię na przykład debiut ATOMS FOR PEACE, który jest naprawdę świetny. Ale nie dłucham generalnie zbyt dużo muzyki elektronicznej. Nowe 65DAYSOFSTATIC jest również niesamowite!

[EN] Norwegian producer Christer-Andre Cederbeg (ANATHEMA, NEW EMPIRE, (…)).  performed production duties for your new album. How was working with him and how did this new pairing impact the album?

[PL] Produkcją płyty zajął się Norweg Christer-Andre Cederbeg (ANATHEMA, NEW EMPIRE, (…)). Jak się z nim pracowało?

[EN] Great, just great! He is a really fine lad, really chilled out and he is able to make the work really pleasant. He is of course a real specialist, he know what he’s doing, so the results are beyond any expectations of ours. We need to do it again someday!

[PL] Świetnie, naprawdę super! Jest świetnym kolesiem, bardzo wyluzowanym i potrafiącym sprawić, że robota jest czystą przyjemmnością. Jest oczywiście prawdziwym specjalistą, wie co robim, a więc rezultat przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Musimy zrobić to kiedyś jeszcze raz!

[EN] Does it mean that the fourth album will be produced by Christer, as well? Are you in any way obliged to continue your cooperation?

[PL] Czy to znaczy, że IV album będzie produkował Christer? Czy nie jesteście w żaden sposób wobec siebie zobligowani?

[EN] No, of course not. We just feel that this is the right person. But we and Christer will make the decision in a right time, definetely not now.

[PL] Nie, oczywiście, że nie. Po prostu czujemy, ze on jest tą właściwą osobą. Jednak razem z nim podejmiemy właściwą decyzję we właściwym czasie.

[EN] Ok, as usual, I must add a controversial question ;) It’s not possible to miss out on the buzz started after the premiere of your new track called “Only With Presence”. Besides the amazing feedback you’ve got, some accusations of plagiarism of RUSSIAN CIRCLE’s “Malko” emerged. What’s your response to that accusation?

[PL] Ok, teraz standardowo, muszę dodać jakieś kontrowersyjne pytanie ;) Nie da się nie zapytać o szum jaki wywołała premiera singla „Only With Presence”. Oprócz mega pozytywnego odzewu, pojawiły się zarzuty o plagiat kawałka „Malko”, oryginalnie skomponowanego przez RUSSIAN CIRCLES. Co Wy na to?

[EN] Well, I can’t say that the first guitar lick is not similar, but it’s just a coincidence, expecially when you look at the whole song. After maybe 20 seconds songs become totally different. There were many situations like that before us, and they will be also many more in future. I was suprised also, but what can I do about, maybe I’ll write to the RUSSIAN CIRCLES guys and thank them for unconcious inspiration? Yes, I’ll do that!

[PL] Cóż, nie mogę powiedzieć, że riff nie jest podobny, ale to naprawdę tylko zbieg okoliczności, szczególnie, jeśli przysłuchasz się całemu utworowi. Po około 20 sekundach utwór robi się kompletnie inny.  Wiesz, było sporo takich przypadków w historii i jeszcze wiele z nich nas z pewnością czeka. Również byłem po czasie bardzo zdziwiony, ale cóż mogę zrobić… może napiszę do chłopaków z RUSSIAN CIRCLES i podziękuję za nieświadomą inspirację? Tak, tak właśnie zrobię!

[EN] Haha, great! :) Alright, let’s discuss your upcoming touring plans. You’re hitting the road and kicking off with a show in… my homeland, which is Lomza :) Cool, I believe they haven’t hosted a good music show in ages ;) Is this some kind of new approach? Has your concept of touring evolved somehow?

[PL] Hehe, super! :) Ok, pogadajmy chwilę o nadchodzących koncertach. Ruszacie w drogę i zaczynacie od… moich rodzinnych stron, czyli Łomży :) Fajnie, wydaje mi się, że dawno nie słyszano tam dobrej muzyki ;) Stawiacie teraz na miejsca, w których nie byliście? Zmienia się jakoś koncept Waszych wojaży?

[EN] We are trying to reach new cities this time, we want to show people our live performances, show them to as many people as possible. But we are not changing the strategy, rather expanding. Also there will be a second leg of Polish tour next Spring.

[PL] Staramy się tym razem dotrzeć do nowych miast, chcemy pokazać ludziom nasz występ na żywo, wyciągnąć rękę do jak najszerszej publiczności. Jednak nie zmieniamy strategii, raczej rozszerzamy ją. Będzie też druga część trasy po Polsce wiosną przyszłego roku.

[EN] Great! You mentioned that you’ve been rehearsing a lot. Does this new material require more practice?

[PL] Świetnie! Mówiłeś wcześniej, że dużo ćwiczyliście. Nowy materiał sporo tego wymaga?

[EN] By rehearsals I mean meeting and writing new stuff. Now we are aterting real rehearsals before the tour, luckly we are playing well enough to not have any trouble with playing new stuff live.

[PL] Przez próby rozumiałem spotykanie się i wspólne komponowanie, przygotowywanie nowych utworów. Teraz odbywamy pradziwe próby przed trasą, ale na szczęście sporo gramy, idzie nam wystarczająco dobrze, aby nie mieć problemów z nowym materiałem na żywo.

[EN] The European shows will feature THE OCEAN, SHINING and HACRIDE! Nice… tell me more about the trek. How did you guys end up on this bill?

[PL] W Europie gracie z THE OCEAN, SHINING i HACRIDE! Nieźle… powiedz coś więcej o tej trasie. Jak się „wkręciliście”? :)

[EN] It’s because we are in the same booking agency, also the line-up seems really atractive for fans of ambicious new rock bands. We are really looking forward to this tour, going to be awesome, I’m sure!

[PL] Stało się tak dzięki temu, że jesteśmy w tej samej agencji koncertowej. Ponadto, sam line-up wydaje się bardzo atrakcyjny z punktu widzenia fanów nowych, ambitnych kapel rockowych. Nie możemy doczekać się tej trasy, jestem pewien, że będzie niesamowicie!

 

[EN] Pelagial… the title of THE OCEAN’s sixth studio album and the name of the tour seems to fit perfectly to the musical style of the trek. You’ll be floating through so many great spaces. Are there some new, never-been-in places on the map? Any plans to immortalize it in a series of movies or something?

[PL] Pelagial… jakże tytuł szóstego albumu THE OCEAN i tym samym nazwa tej trasy dobrze oddaje klimat muzyczny, jaki będzie towarzyszyć tym koncertom. Będziecie pływać i falować po tylu ciekawych miejscach. Gracie gdzieś, gdzie wcześniej jeszcze nie byliście? Planujecie jakoś uwiecznić ten wypad?

[EN] I think we’ve been in these places already, but it doesn’t mean we’re not excited about this trip. Really looking forward meeting THE OCEAN guys, i’ve heard that they are really fine lads, so should be really cool! Probably we will take some photos, but are we going to film anything, who knows?

[PL] Myślę, że byliśmy już w tych wszystkichy miejscach, ale to nie oznacza, z kolei, że nie jestem podekscytowany tą trasą. Nie mogę doczekać się kiedy poznam chłopaków z THE OCEAN, słyszałem, że są naprawdę spoko kolesiami, a więc zapowiada się super! Prawdopodobnie walniemy parę fotek, ale czy nakręcimy jakieś video? Kto wie…

[EN] What’s some of the usual stuff you’re into on the road? What do you do in your spare time? Are you one big family with the rest of the bands? ;)

[PL] Co zazwyczaj robicie na trasie? Jak wyglądają te dni, również pod kątem Waszego czasu wolnego? Czy na ten czas jesteście z zespołami jedną wielką rodziną? ;)

[EN] Hmm, sleep a lot, read a lot, play LAN games a lot. Being on tour is mostly based waiting, you know? A lot of time, so we are using it, to do some thing we can not do at home, because of lack of time. Are we going to be a family with the other bands, it’s still an unknown for now, we’ll see, hopefully YES.

[PL] Hmm, sporo śpimy, czytamy, sporo gramy w gry sieciowe. Przebywanie w trasie, to głównie czekanie, wiesz? Mamy sporo czasu, a więc wykorzystujemy go na to, na co nie mamy czasu w domu ze względu na brak czasu. A czy zostaniemy w rodzinnych relacjach z innymi kapelami, to nadal niewiadoma, ale miejmy nadzieję, że TAK.

[EN] After almost one year since our last conversation, how do you remember the end of the year 2012 tournee?

[PL] Po prawie roku od naszej ostatniej rozmowy, jak pamiętasz to zeszłoroczne tournée?

[EN] Really intense and hope giving, because more people started to appear on the shows. The PL was really exciting, because we have really lovely fans, but also stressing a bit, because of some health issues during the tour.

[PL] Bardzo intensywnie i obiecująco, jako że znacznie więcej ludzi zaczęło pojawiać się na koncertach. Polska część trasy była naprawdę niesamowita, głównie dzięki kochanym fanom, ale też trochę stresująca, przez problemy zdrowotne jakie mieliśmy podczas trasy.

[EN] Yeah, I bet the the overload for your organisms was significant. You drove 17000 km! What’s the plan to relocate this time?

[PL] No tak, obciążenie organizmu było znaczące. Zrobiliście wtedy 17000 km! Jak teraz będziecie się przemieszczać?

[EN] A bus in Poland and a nightliner with the band SHINING on our European tour. The atmosphere is gonna be intimate :)

[PL] W Polsce busem, za granicą będziemy dzielić nightlinera z zespołem SHINING, także atmosfera zapowiada się intymna :)

[EN] :) Ok Maciek. You’ve gathered many listeners throughout the years and you can easily notice more and more international audience getting really excited about your work. Isn’t it the time to knock on their door? :) What are your plans for expansion outside Europe? Americans, Asians, Australians and lots of other people would love you for reaching their local venues. Are you ready for a move like this?

[PL] :) Ok, Maćku. Przez te kilka lat uzbieraliście całkiem zacne grono słuchaczy i naprawdę widać to gołym okiem jak wiele ludzi z wielu różnych zakątków świata podnieca się Waszą muzyką. Czas chyba pomyśleć o swoich fanach i zapukać do ich drzwi, prawda? :) Kiedy wyjeżdżacie poza Europę? W Stanach, Azji, Australii i wielu innych miejscach pokochaliby Was, bez wątpienia. Czy jesteście gotowi na ten ruch?

[EN] I hope we’ll be able to make that dream come true in the coming years and finally reach Asia and the US. It’s not that easy though, so I can’t really say WHEN.

[PL] Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat uda nam się zrealizować marzenie i zagrać w Azji oraz USA. Nie jest to jednak takie proste, wiec nie jestem w stanie powiedzieć KIEDY.

[EN] By the way touring, who’s your booking agent now? You’ve been through a couple of changes in the management and booking departments, right?

[PL] A propos, kto teraz Wami “zarządza”? Przeszliście ostatnio jakieś zmiany w zakresie managementu i obsługi bookingowej?

[EN] I am still the manager and I don’t think this will change soon :) About the booking agency, sure – we’ve recently switched to Northern Music.

[PL] Managerem nadal jestem ja i nie sadze, żeby się to prędko zmieniło :) Jeżeli chodzi o firmę bookingową, to faktycznie ja zmieniliśmy, teraz jesteśmy w Northern Music.

[EN] Booking shows in Poland is one hell of a subject, and quite a hard labor. What would you recommend for all the young artists out there? How should they look for shows? How to compete in Poland’s alternative music market?

[PL] Temat bookowania koncertów w naszym kraju to istna legenda i zarazem smutna katorga. Co poleciłbyś młodym zespołom? Jak szukać koncertów? Jak zaistnieć na rynku muzyki alternatywnej w Polsce?

[EN] Know from my experience that it’s really worth playing shows supporting bands bigger than yours. But note that the music is half of the success.

[PL] Z mojego doświadczenia wynika, ze warto grać supporty przed zespołami większymi niż Twój własny. Natomiast pamiętajmy o tym, ze podstawa jest muzyka, jeżeli ona podoba się ludziom, to połowa sukcesu.

[EN] Ok, so tell me, do you have your side projects going on in the meantime? What’s the status of SANDS OF SEDNA and your other non-TFN activities?

[PL] Ok, a powiedz jeszcze, macie nadal czas na jakieś projekty poboczne? Jaki jest status SANDS OF SEDNA i być może innych Waszych zajęć, w które jesteście zaangażowani w chwilach przerwy od TIDES FROM NEBULA?

[EN] We renamed SANDS OF SEDNA to MOONGLASS and we’re on the verge of putting out our debut album, which is quite ready by now.

[PL] SANDS OF SEDNA nazywa się teraz MOONGLASS i właśnie szykujemy się do wydania debiutanckiej płyty, która jest już gotowa.

[EN] Cool. I’m looking forward to checking out the new opening then :)

So Maciek? I guess we’re done, right? :) Any last words? Is there a line or two of something I missed you’d like to add?

[PL] Fajnie. Czas więc pochylić się nad nową odsłoną :)

To co, Maćku? Chyba tyle, co? :) Jakieś ostanie słowa? Jeśli jest coś, co pominąłem, to proszę dorzuć jeszcze szczyptę.

Dzięki wielkie za Twój czas. Życzę wielu przełomowych chwil i masy zachwytów na trasie! Trzymaj się!

[EN] Hey, thanks as well. It was a nice set of questions :)

[PL] Hey, dzięki również. To był naprawdę ciekawy zestaw pytań :)

Maciek’s live photo by Gediminas Bartuška / Studio photos by Marek Szwarc / Iława Fama Rock 2013 photo by Marta Rękawek.

TIDES FROM NEBULA official website
TIDES FROM NEBULA Twitter
TIDES FROM NEBULA Facebook
TIDES FROM NEBULA YouTube
TIDES FROM NEBULA Soundcloud
TIDES FROM NEBULA MySpace

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top