Interviews

KARATE FREE STYLERS: “music is about content, not genre”

7 mins read

Started back in 2005 as a grunge and post hardcore inspired sheogaze band, KARATE FREE STYLERS released their debut full length in late 2014. “Northern Youth” incorporates a strong grunge / 90s rock element in their mainly punky rock style, earning them comparisons to NIRVANA, SIANSPHERIC, CLOAKROOM, as well as HOT WATER MUSIC. Despite the bloody labels and what I think they sound like, the truth is, these guys know how to deliver their own style and the result is a pretty solid listen. “Northern Youth” represents a more mature sound, a more introspective side of the band that has grown in these past years of their existence. Taste it below and scroll down to read the full interview, both in English and Polish.

[EN] Hi Pawel! What’s up in Olsztyn? I bet it’s already windy and snowing up there and everyone’s composing emo grunge tracks, huh?

[PL] Hej Paweł! Co tam słychać w Olsztynie? Na północy już pewnie wieje, pada i wszyscy piszą emo grunge’owe kawałki?

[EN] This year winter is exceptionally mild. And with that all „emo-grunge”staff is pretty hard, because no one plays this kind of music.

[PL] W tym roku zima jest u nas wyjątkowa łagodna. A z tym emo-grunge’em troche słabo, bo właśnie nikt nie pisze takiej muzyki.

[EN] Nothing has changed since 2008?

[PL] Nic się nie zmieniło od 2008?

[EN] If you mean us and our music – everything have channged.

[PL] Jeśli chodzi o nas i o naszą muzykę, zmieniło się wszytko.

[EN] Alright, so let’s start from the very beginning. How did you team up with the rest of the guys 6 years ago and what inspired you to try your hand at writing such tunes?

[PL] Ok, to zacznijmy od początku. Jak doszło więc do spotkania Waszej paki 6 lat temu i co Was zainspirowało, żeby spróbować właśnie takiego brzmienia?

[EN] Actually we met in 2005 and since then we’ve played together . We were only a school band, but that gave us solid foundations. 2008 was important for us, because then our music started to take a clarified shape. In that period we used to play a blend of shoegaze and cold wave. American inspirations came later.

[PL] Tak naprawdę to spotkaliśmy się w 2005 roku i od tego roku ze sobą gramy. Co prawda było to takie szkolne granie, ale dało nam to podstawy. Natomiast 2008 rok był dla nas o tyle ważny, że nasza twórczość zaczęła przyjmować wyklarowana formę. Wtedy graliśmy jeszcze mieszankę shoegaze’u i zimnej fali. Amerykańskie inspiracje przyszły trochę później.

[EN] Is it a constant evolution, or do you rather take “Northern Youth” as a firm definition of KARATE FREE STYLERS?

[[PL] Cały czas ewoluujecie, czy „Northern Youth” traktujecie jako stabilną definicję KARATE FREE STYLERS?

[EN] Not necessarily. However, this album set certain direction of our development. We’ve already written some brand new songs, and though you can hear a lot of “90”s” in them, they’re slightly different thing.

[PL] Niekoniecznie. Trzeba jednak przyznać, że ten album wyznaczył kierunek dalszego rozwoju. Napisaliśmy już kilka zupełnie nowych kawałków i pomimo tego, że słychać w nich najntisy są nieco inne, niż materiał z NY.

[EN] What inspires you guys?

[PL] Co Was inspiruje?

[EN] Inspirations to write music are usually other bands, while lyrics are always based in my emotions. I write about my feeling.

[PL] Przy pisaniu muzyki inspiracja są zazwyczaj inne zespoły. Natomiast teksty, które pisze ja, są zawsze osadzone w moich stanach emocjonalnych. Piszę o tym co czuję.

[EN] What did you feel while writing „Northern Youth”?

[PL] Co czułeś pisząc „Northern Youth”?

[EN] Mainly frustration and existential crisis. We create this album in a very hard time for me wich actually motivated me to write.

[PL] Głównie frustrację i kryzysy egzystencjalne. Płyta powstała w dość trudnym dla mnie okresie, co paradoksalnie stało się moim głównym motorem twórczym.

[EN] That’s how it usually goes. These compositions sound really mature and there are dozens of reviewers to support me on this conclusion. How hard do you work on the promotional aspect of this band?

[PL] Tak najczęściej bywa. Materiał faktycznie brzmi dojrzale i wielu recenzentów nie omieszkało o tym wspomnieć. Mocno pracujecie nad promocją?

[EN] We’ve played few gigs after record release. Unfortunately our bass player Paweł moved to Berlin so we were forced to suspend our activity. Paweł is coming back in February and in the spring we’re planning a tour.

[PL] Zagraliśmy kilka koncertów zaraz po wydaniu płyty. Później nasz basista Pawel, przeprowadził do Berlina więc byliśmy zmuszeni zawiesić działalność koncertową. Paweł wraca w lutym, i na wiosnę planujemy większą trasę.

[EN] Also outside the borders of Poland?

[PL] Również poza granicami kraju?

[EN] We’d really want to go abroad but we’re realists. We know that gigs in e.g. Germany or Czech Republic are absolutely possible, but we probably wouldn’t be able to manage all organizational matters.

[PL] Bardzo byśmy chcieli, ale jesteśmy realistami. Zdajemy sobie sprawę, że koncerty w takich krajach jak choćby Niemcy czy Czechy są jak najbardziej w zasięgu ręki, ale pewnie nie poradzilibyśmy sobie z organizacją.

[EN] I guess there’s no such possibility. DY booking might require you to focus and do some work, but’s it’s not a mission impossible. Ok, so you’re not taking this band as something to become your primary occupation? What is KFS for you personally?

[PL] Raczej nie ma takiej możliwości. Booking na zasadach DIY na pewno wymaga troszkę skupienia i roboty, ale nie jest to mission impossible. Nie traktujecie więc KFS jako czegoś, co może stać się Waszym głównym zajęciem? Czym jest dla Was ten band?

[EN] First of all it’s passion. Our lives without music wouldn’t make sense. Beside that we have our duties like studies and jobs. It’s obvious that every young musician dream is to make a living from band but in our reality it’s impossible.

[PL] Przede wszystkim pasją i czymś bez czego nasze życie nie miało by większego sensu. Poza zespołem mamy swoje obowiązki związane z pracę czy studiami. Oczywistym jest, że marzeniem każdego młodego muzyka jest możliwość utrzymywania się z grania, ale w naszych realiach jest to niemożliwe.

KFS

[EN] What would you wish yourself for 2015 and what can we expect from the band in the upcoming months?

[PL] Czego życzycie sobie w tym roku i czego możemy się spodziewać od KARATE FREE STYLERS a.d. 2015?

[EN] We wish to ourselves the constant joy of what we do. In the spring, we would like to record an EP wich will be a follow-up of „Nothern Youth” but with a breath of fresh air – our new guitarist Filip. New songs are next step in ours artistic evolution thanks to new composing power. Morover we’re planning a tour with our mates from differnt band. We’d like to vist places we’ve been to before.

[PL] Życzymy sobie przede wszystkim niezmiennej radości z grania. Na wiosnę planujemy nagrać epkę, która będzie kontynuacją stylu zawartego na “Northern Youth”, jednak z powiewem świeżości, który wniósł do naszego składu nowy gitarzysta Filip. Nowy materiał jest kolejnym krokiem w naszym muzycznym rozwoju, właśnie dzięki nowej sile kompozytorskiej w postaci czwartego członka. Ponadto, planujemy wiosenną trasę z naszym zaprzyjaźnionym zespołem. Chcemy zagrać w miejscach, w których do tej pory nie gościliśmy.

[EN] Is Filip somehow linked to the hardcore punk scene and that’s why you recently upped the frequency of your live shows in these circles?

[PL] Czy Filip jest związany ze sceną hardcore punk i stąd Wasza ostatnio większa obecność na takich koncertach i ogólnie w tych kręgach?

[EN] Filip is a „90’s fanatic”. He loves bands like PAVEMENT or MELVINS which can be heard in new songs. Our presence in this environment in my opinion is the result of music taste that this guys have. They like „grungy” rock ingreined in punk. In the US „emo-grunge” and hardcore bands are the same scene. Also High Five goes to our friend Bastian from LOSTiZine for spreading our music in hc scene.

[PL] Filip jest fanatykiem najntisów. Uwielbia zespoły takie jak PAVEMENT czy MELVINS, co mocno słychać w nowych kawałkach. A nasza obecność w takich kręgach, moim zdaniem, wynika z tego, że ludzie z tego środowiska lubią grandżujące granie, mające korzenie w punk rock’u. W Stanach zespoły hc i “emo-grunge’owe” tworzą przecież jedną scenę. Wysoka piątka należy się również naszemu przyjacielowi Bastianowi z LOSTiZine, dzięki któremu wiele osób z tej sceny poznało naszą muzykę.

[EN] In the case of inclusion and integration, this is not always so, but it’s no good complaining :) What is lacking in our national alternative music scene?

[PL] U nas różnie bywa z tą integracją, ale chyba nie mamy na co narzekać :) Czego Wam brakuje w naszej polskiej scenie muzy alternatywnej?

[EN] Well, when it comes to artists, everything is proper. In Poland we have so many great bands in every genre. However, there’s lack of respect from most of journalists from radio stations and music press, as well as from promoters. The event organisation is a different thing. There are great places in our country but still it’s not enough. Fortunately people who are keen to help independent musicians are the binder of all of this. That’s why we should obey the golden rule „DIY or die” :).

[PL] Jeśli chodzi o kwestię samych twórców, to niczego. W Polsce jest tyle świetnych kapel i to w każdym praktycznie gatunku. Brakuje natomiast szacunku ze strony dziennikarzy większych stacji radiowych, promotorów o prasie muzycznej nie wspominając. Tu w naszym odczuciu cały czas króluje kolesiostwo. Inną kwestią jest organizacja koncertów. Są w naszym kraju fajne miejsca, do których chce się przyjeżdżać ze swoją muzyką. Jednak takich lokalizacji jest jak na lekarstwo. Na szczęście tym, co spaja to wszystko, są fantastyczni ludzi, którzy pomagają niezależnym muzykom. Dlatego należy kierować się złotą zasadą “DIY or Die”.

[EN] Ok, thanks a lot for the chit-chat and your first check-in at IDIOTEQ. Please be sure to let me know about the band’s future plans. I wish you guys a comprehensive touring experience. It changes everything.

[PL] No dobra. Dzięki wielkie za rozmowę i pierwszy check-in na IDIOTEQ. Koniecznie dajcie znać o nadchodzących wydarzeniach w życiu KFS. Życzę powodzenia i wyczerpującego podróżowania z zespołem. To umożliwia i zmienia wszystko.

KARATE FREE STYLERS Facebook
KARATE FREE STYLERS Bandcamp
KARATE FREE STYLERS MySpace

Karol Kamiński

DIY rock music enthusiast and web-zine publisher from Warsaw, Poland. Supporting DIY ethics, local artists and promoting hardcore punk, rock, post rock and alternative music of all kinds via IDIOTEQ online channels.
Contact via [email protected]

Previous Story

Pittsburgh screamo act ANNAKARINA video interviewed!

Next Story

“To get under your skin” – an interview with WHALE FALL!