Interviews

A WARM SHELTER – “The Landscape After The Flood” interviews series (part 2)

14 mins read

This year’s edition of post rock / ambient / progressive / experimental rock compilation titled the Landscape After The Flood marked a great showcase of some of the best Polish music and a solid proof of experimentalism still being very much with us today. After an opening feature about the band SPIRAL, we’re back with another interview, a nice recommendation for all of you fans of ambient and post rock music and some more thoughts on this project. Rzeszów, Poland based band WARM SHELTER is a young project by Jakub Czaja and Dominik Kurek, started in 2014 and devoted to a specific mixture of dreamy electronics, hypnotic trip hop, post rock and ambient. Check out their soothing, cinematic sounds, let it instill itself in the whole of you and scroll down to read my interview with WARM SHELTER.

WARM SHELTER‘s attempting to combine so many different styles seems to be a sign of of their fiercely intelligence and the ability to wisely enhance their major influences by thoughtful washes of not-so-obvious accompaniments It’s perhaps Post-Rock PL‘s least classifiable band featured on the compilation, making you hardly wait for their full length album.

[EN] Hey guys! So, you’re one of the first bands being interrogated for the new series of interviews presenting “The Landscape After The Flood” compilation. How are you?

[PL] Hej Panowie! Jesteście jednym z pierwszych projektów, które bierzemy na warsztat w nowej serii promującej kompilację “The Landscape After The Flood”! Jak się czujecie? Co słuchać?

[EN] Doing quite well, we think. Thanks to “The Landscape After The Flood” compilation more and more people visit our fb page, interested in our music. We also plan to share more music – later this year. New place in the Web is created – the bandcamp page. All to be able to give our fans just all they could probably wish for. This is the reason why people make music, isn’t it?

[PL] Całkiem dobrze. Dzięki kompilacji “The Landscape After The Flood” coraz więcej ludzi interesuje się naszym profilem na fb, a więc i muzyką. W tym roku zapewne pojawi się nowa muzyka. Niedawno powstał także profil zespołu na bandcampie. Wszystko po to, by móc zaoferować fanom wszystko, czego mogliby sobie życzyć. Czy nie po to w gruncie rzeczy tworzy się muzykę?

[EN] Definitely. Ok, so how about a little introduction for a start? Please tell us about your musical background and the inception of this project.

[PL] Zdecydowanie. Ok, co zatem powiecie na małe intro z Waszej strony? Powiedzcie co nieco o Waszym dotychczasowych otoczeniu i doświadczeniu muzycznym, jak również o początkach tego projektu.

[EN] WARM SHELTER started off with (as always) a meeting of two people. Jakub and Dominik – we met at university, during our studies. Step by step, idea by idea – the project was born. The first track was recorded at home, then came Dominik with lyrics. There was no other choice, but to prepare tracks, visit recording studio and make it sounds good, spatial and atmospheric.

The first recorded song was “Worlds”. Mix and mastering, that really raised the song to a higher level, was made but valued specialist Jacek Młodochowski (BigBitAudio). We found the results very interesting and decided to record more – “Skagerrak” and “Surfing On The Sky”. All these songs, together with instrumental version of “Worlds”, were included on the EP “Warm Shelter” (2014).

And if we talk about our musical background, it takes roots in various styles. Generally, Jakub’s adventure with music began more than 10 years ago. Since the start he passed through different projects and music genres – from punk to really alternative music. With varying degrees of success, of course. Later he saw possibilities in creating movie music. Finally he entered a path of trip-hop and ambient – this is when WARM SHELTER appears.
Thus, at the beginning the convention was quite far from post-rock. Musically we kept closer to trip-hop, soundtrack or electronic music in general – chillout. What we create now is “The Landscape After The Flood” compilation song “Far From The Stars” aftermath. It seems that this composition is for us a kind of a new path.

[PL] WARM SHELTER zapoczątkowany został (jak to zwykle bywa) przez spotkanie dwóch osób. Jakub i Dominik – spotkaliśmy się w trakcie studiów, na uniwersytecie. Kok po kroku, pomysł po pomyśle – i narodził się projekt. Pierwszy kawałek został nagrany w warunkach domowych, następnie pojawił się Dominik z tekstem. Nie pozostawało nic innego, jak przygotować ścieżki, odwiedzić studio nagraniowe i sprawić, by brzmiało to dobrze, przestrzennie i atmosferycznie.

Pierwszą nagraną piosenką był kawałek „Worlds”. Za mix i mastering, który bez wątpienia podniósł piosenkę na wyższy poziom, odpowiadał ceniony specjalista Jacek Młodochowski (BigBitAudio). Uznaliśmy, że owoce tej współpracy są bardzo interesujące, więc zapragnęliśmy nagrać więcej – tak powstały utwory „Skagerrak” i „Surfing On The Sky”. Wszystkie te piosenki, razem z instrumentalną wersją „Worlds”, znalazły się na EP „Warm Shelter” (2014).

A jeśli rozmawiamy o naczym „musical background”, korzenie swe znajduje on w różnych stylach. Generalnie przygoda z muzyką Kuby rozpoczęła się ponad 10 lat temu. Od początku „przebrnął” przez różne projekty i gatunki muzyczne – od punka do muzyki bardzo alternatywnej. Z różnym powodzeniem, rzecz jasna. Później dojrzał możliwości, jakie niesie ze sobą muzyka filmowa. W końcu wkroczył na ścieżkę trip-hopu i ambientu – i tutaj pojawia się WARM SHELTER.

Jak więc widać, muzycznie konwencja była odległa od post-rocka. Muzycznie trzymaliśmy się bliżej trip-hopu, muzyki w stylu soundtrackowym czy ogólnie pojmowanej elektroniki – chillout. Muzyka, która powstaje teraz, jest prostym następstwem utworu „Far From The Stars”, powstałej na potrzeby wydawnictwa „The Landscape After The Flood”. Wydaje się więc, że kompozycja jest dla nas swego rodzaju wyznacznikiem.

[EN] No doubt! So did you use some kind of descriptive angle for what you wanted to achieve with this project? What was your initial approach to WARM SHELTER?

[PL] Bez wątpienia! Czy ustaliliście jakieś cele i specyficzne podejście dla tego projektu? Jakie mieliście podejście na samym początku?

[EN] Yes, I think there was a kind of descriptive angle. WARM SHELTER was initially created to become a hundred-percent studio project. From the beginning it was clear to us, that the nature of the band will be connected to studio and nothing more. In a certain way we wanted to go outside the diagram – no touring, no live performances, just the artist, his music and the listener. You know – warm room, you’re just sitting and listening, no people, no noise. The bedtime music, we could say  I think the name of the project looks less mysterious now, isn’t it?

The idea before we start was clear – electronics and live instrumentation. Instruments played by real musicians, not only the electronic, computer stuff. Jakub wanted to let the recipient listen to music made by living people, with their emotions. To weave into computer, “cold” parts, some “warm” notes. However, this project is now impossible to imagine without electronics. The use of pads and effects typical for electronic music gives us the opportunity to create great audio spaces, which – I would venture to say – characterizes WARM SHELTER.

[PL] Tak, wydaje mi się, że był rodzaj planu. WARM SHELTER został stworzony jako stuprocentowo studyjny projekt. Od początku było dla nas jasne, że natura zespołu będzie związana ze studiem nagraniowym i nic poza tym. W pewien sposób chcieliśmy wyjść poza schemat – bez tras koncertowych, czy nawet pojedynczych występów. Tylko artysta, jego muzyka i słuchacz. Wiesz – ciepły pokój, siedzisz, słuchasz, bez ludzi, bez zgiełku. Taka muzyka do łóżka, można by nawet powiedzieć. No i myślę, że nazwa zespołu wygląda teraz mniej tajemniczo, prawda?

Pomysł na muzykę, jeszcze zanim zaczęliśmy, był jasny – elektronika i “żywa” instrumentacja. Instrumenty, na których grają prawdziwi muzycy, a więc nie tylko to, co elektroniczne, z komputera. Kuba chciał dać odbiorcom muzykę tworzoną przez żywych ludzi, z całym bagażem emocji. Wpleść w komputerowe, “zimne” partie, także te “ciepłe” nuty. Jednakże teraz nie sposób sobie wyobrazić tego projektu bez elektroniki. Użycie padów i efektów typowych dla muzyki elektronicznej daje nam możliwość tworzenia świetnych audio-przestrzeni, które – zaryzykuję stwierdzenie – charakteryzują WARM SHELTER.

[EN] Are there some other musicians and artists that influence you particularly?

[PL] Czy są jacyś muzycy i artyści, którzy Was szczególnie inspirują?

[EN] Yes, definitely. Living in today’s world, wide and „complex”, won’t leave you alone  This is also clear in music. Look at bandcamp.com – the number of independent artists is growing bigger and bigger. Now, if you just want to create music, you can do it. So I think inspiration lies everywhere, you just have to pick it. However there are some musicians, which influence us, indeed.

For example – let’s look at how our songs are built. If you turn up the volume on that’s going on in the score, there is clear emphasis coming from movie music. And it really fits in Jakub’s music interests. Jakub, who – like was mentioned – used to create co diversified music, at some point was really relished movie music’s affectivity. On the other hand, if we think about post-rock context, HAMMOCK turned Kuba’s musical world upside-down. The band opened the door, to which he didn’t have the keys before. Or which he even thought up being non-existent.

[PL] Zdecydowanie. Życie w dzisiejszym świecie, szerokim i złożonym, nie pozostawi Cię samemu sobie ;) Dobrze widać to także w muzyce. Spójrz na bandcampa – liczba niezależnych artystów zwiększa się coraz bardziej. Teraz, jeśli chcesz tworzyć muzykę, po prostu to robisz. Przechodząc do odpowiedzi na pytanie – myślę, że inspiracja leży wszędzie, wystarczy tylko po nią sięgnąć. Jednakże są muzycy, którzy mają na nas większy wpływ.

Przykład – popatrzmy na warstwę kompozycyjną naszych utworów. Gdy nadstawić ucha i pokusić się o interpretację kompozycji, widać wielki wpływ muzyki filmowej. I odbija się to w zainteresowaniach muzycznych Kuby, który – jak wspominaliśmy – tworzył już w swoim życiu bardzo różnorodną muzykę. W którymś momencie zachłysnął się emocjonalnością muzyki filmowej. Z drugiej jednak strony, jeśli myślimy o bardziej post-rockowym kontekście, zespołem, który iście wywrócił świat Kuby do góry nogami, był Hammock. Otworzył drzwi, do których brakowało klucza oraz te, z których istnienia nawet nie zdawał sobie sprawy.

Video by Beata Jarzyna.

[EN] How about some outside music inspirations? How important is spirituality for an ambient band like WARM SHELTER?

[PL] A jeśli chodzi o jakieś poza-muzyczne natchnienia? Jak ważna jest duchowość dla ambientowego zespołu takiego jak WARM SHELTER?

[EN] No, spirituality is not crucial here. We would like to compare WARM SHELTER’s creation process to… painting. It’s definitely the game between emotions, images, sounds and space, without the spiritual questions, like – where do we go, what conditions our life here, is there anybody out there etc.

People share opinions about our music being the kind of soundtrack to non-existing movie. We think this is the best comparison. Thanks to the instrumentation we are close to post-rock, but the attitude to music and the method of creation we get closer to ambient. There are also opinions, that some of the compositions end without the point. And nowise these are not critical claims.

[PL] Nie, duchowość nie jest tutaj kluczem. Niech będzie nam wolno porównać proces twórczy w WARM SHELTER do… malowania. To zdecydowanie gra na emocjach, obrazach, dźwiękach i przestrzeni. Dużo bardziej, niż związek z duchowością. Bez pytań w rodzaju – dokąd zmierzamy, co warunkuje nasze życie tutaj, czy jest tam ktoś u góry itd.

Ludzie dzielą się z nami zdaniem, że muzyka WARM SHELTER to taki soundtrack do nieistniejącego filmu. I naszym zdaniem jest to najlepsze możliwe porównanie. Dzięki instrumentarium jest nam blisko do post-rocka. Jednak stosunek do muzyki i kwestii twórczych zbliżają nas do ambientu. Pojawiają się też opinie, że część kompozycji kończy się bez pointy. Nie są to bynajmniej głosy krytyczne.

[EN] Great! Is there a lot of anticipation for another record? Do you already have some more tunes in the works?

[PL] Świetnie! Czy jest po Waszej stronie spore oczekiwanie na kolejne wydawnictwo? Macie już przygotowane jakieś nowe numery?

[EN] If you only could take look at my (Jakub) hard drive (laughs). The truth is that the new compositions are created up to date. However, before they see the light of day, we have to go to studio and enter the world of mixing and mastering. So – we are constantly working on the album. We’d love to release it in autumn 2015, but it’s possible it will take longer to finish. All the musicians, who contribute to WARM SHELTER, have their private life, responsibilities, families, some of them are also parents. And, last but not least, there are also financial issues. It takes money to record the high-level album that sounds really good. To sum up – although being not easy, the compositional process is permanent. The album shall satisfy ambient and post-rock fans. And to do so, it must be prepared. The plan is simple: a lot of space, a lot of depth, so we take a big breath and wait for it to be ready.

[PL] Gdybyś tylko mógł zajrzeć na mój twardy dysk (śmiech). Prawda jest taka, że nowe kompozycje powstają na bieżąco. Jednak anim ujrzą światło dzienne, musimy wejść do studia i zagłębić się w świecie mixu i masteringu. Śmiało można więc rzec, że cały czas nad nowym albumem pracujemy. Chcielibyśmy, aby został wydany jesienią 2015 roku, możliwe jednak, że potrzeba nam więcej czasu. Muzycy, którzy mają swój wkład w powstawanie muzyki WARM SHELTER, mają też swoje prywatne życia, obowiązki, rodziny, część z nich ma już dzieci. I – last but not least – pojawiają się także kwestie finansowe. Potrzeba pieniędzy, żeby nagrać naprawdę dobrze brzmiący album na wysokim poziomie. Podsumowując – choć to niełatwe, proces kompozycyjny jest ciągły. Album powinien usatysfakcjonować fanów post-rocka i ambientu. Musi więc być przygotowany. Plan jest prosty – mnóstwo przestrzeni, mnóstwo głębi, bierzemy zatem oddech i czekamy na zakończenie prac.

SHELTER logo

[EN] Ok, so how about live performances? Are you down to doing as many shows as possible? How does touring work for you guys?

[PL] Ok, a jak zapatrujecie się na koncertowanie? Chcecie grać jak najwięcej? Jak Wam idzie ten aspekt działalności?

[EN] Just like we mentioned before – recording studio and nothing more. Althought it looks strange, this is the reality. On the one hand – we have now permanent lineup. There are people coming and going, if we wanted to gather them, taking them away from their duties, to make some performances or even go touring – very, very difficult. And – on the other hand – we have to make one simple question? Is it really necessary, if we have such start-resolutions, as we listed above.

Right would be the one who would say, that the easiest way to create relations with supporters and to promote your music is playing concerts. This is also true, that touring can be great performance. If we look at this way – yes, theoretically we skip things, which are crucial. However…

From the beginning we were trying to create the formula opened for emotions. The stylistics, that takes you in possession just when you encounter it. Like it was told – the great spectrum of possible interpretations, where the receiver is the king. You take our music and decide, how you interpret it. And it works! There were few people telling us their feelings, when they were listening to these such sounds, even before WARM SHELTER was sat up. That they honestly didn’t need anything more, then the music flowing from speaker. According to what they were saying, we decided to even abandon the vocals and to create music free of lyrics. What is left is you and your own world of feelings..  And now, if we treat it from this perspective – do we really need live performances? (loughs)

But… Yes, I can’t give anything specific, but maybe – just maybe – one day we’ll decide to stand on a stage and play our music live. But still – it won’t be anything big. Just small, intimate one-night stand.

[PL] Jak już wspomnieliśmy – studio nagraniowe I to wszystko. Choć wygląda to dziwacznie, taka jest rzeczywistość. Z jednej strony – nie mamy pełnego składu. Ludzie przychodzą i odchodzą, gdybyśmy chcieli zebrać wszystkich, wyciągając ich ze świata ich obowiązków po to, by przygotować kilka koncertów, czy nawet wyruszyć w trasę – bardzo, bardzo trudne. A z drugiej strony – musimy zadać sobie proste pytanie. Czy jest to naprawdę konieczne, skoro na początku naszej drogi podjęliśmy założenia, o których była mowa wyżej. Oczywiście rację będzie miał ten, kto powie, że najłatwiejszym sposobem na zbudowanie relacji z odbiorcami i promocję muzyki jest koncertowanie. Jeśli spojrzymy na to z tej strony – tak, teoretycznie pomijamy rzeczy, które wydają się niezbędne. Jednakże… Od samego początku staraliśmy się stworzyć formułę otwartą na emocje. Stylistykę, która bierze Cię w posiadanie jak tylko się z nią zetkniesz. Jak powiedziano – wielkie spektrum możliwych interpretacji, gdzie królem jest obiorca. Bierzesz naszą muzykę I decydujesz, jak ją zinterpretować. I to działa! Jest kilka osób, które dzieliły się z nami swoimi uczuciami, które towarzyszyły naszej muzyce, nawet przed formalnym powstaniem WARM SHELTER. Że nie potrzebowali niczego poza muzyką płynącą z głośnika. Bazując na tych opowieściach, zdecydowaliśmy się nawet odpuścić sobie wokale i tworzyć muzykę pozbawioną słów. Tym, co pozostaje, jesteś Ty i Twój własny świat uczuć. Zero sugestii. I teraz, kiedy spojrzymy na sprawę z takiej perspektywy – czy naprawdę potrzebujemy występów na żywo? (śmiech).

Jednak… Nie mogę co prawda podać żadnych konkretów, ale być może któregoś dnia zdecydujemy, by stanąć na scenie i zagrać muzykę live. Ale nie będzie to na pewno nic wielkiego. Po prostu mały, intymny, jednorazowy występ.

[EN] Alrightie, so I guess that’s about it for your first check in at IDIOTEQ. Thanks a lot for taking some time with us and feel free to wrap it up with any additional information or stories you like. Thanks guys!

[PL] Ok, to by było na tyle Panowie. Dzięki wielkie za Wasz czas. Ostatnie słowa ą Wasze. Dzięki!

[EN] It was a great pleasure for us. And it seems, that some of your questions forced us to delve really deep into our music. And maybe – just maybe – someone, who will now read the interview, will realize we share his vision of music, of feelings, of all what music is about. Thank you for the chance! Also for our first big interview. And if you invite – surely this is not the last time, when WARM SHELTER is a guest here. Thank you very much!

[PL] Była to dla nas wielka przyjemność. Wydaje się, że część pytań zmusiła nas, by sięgnąć z interpretacją naprawdę głęboko. I być może – tylko być może – ktoś, kto wywiad przeczyta, dojdzie do wniosku, że dzielimy jego wizję muzyki, uczuć, tego wszystkiego, o czym mówi muzyka. Dziękujemy za szansę! Także i za nasz pierwszy duży wywiad. A skoro zapraszasz – na pewno nie jest to ostatni raz, gdy WARM SHELTER jest tutaj gościem. Dzięki wielkie!

WARM SHELTER Facebook
WARM SHELTER Soundcloud
WARM SHELTER YouTube
WARM SHELTER Bandcamp
[email protected]

Karol Kamiński

DIY rock music enthusiast and web-zine publisher from Warsaw, Poland. Supporting DIY ethics, local artists and promoting hardcore punk, rock, post rock and alternative music of all kinds via IDIOTEQ online channels.
Contact via [email protected]

Previous Story

Video interview with the main man behind Canadian grind metal veterans FUCK THE FACTS!

Next Story

“Energy Punk” – a discourse on Columbus DIY scene