Interviews

Wroclaw hardcore crew DINTOJRA checks in with a new EP

15 mins read

“Jednym Głosem”, the latest EP from Wroclaw, Poland’s DINTOJRA provided us with nice chance to discover more about the band and their future plans. With plans to release their split with SOPHIE SCHOLL and CROSSHOOD later this Fall via Spook Records, these guys keep going strong. Play it and scroll down to read more.

[EN] Well guys, finally we’re approaching some fresh, solid metalcore/hardcore Polish act in the pages of IDIOTEQ :) Welcome! How are you before the summer holiday?

[PL] Nooo Panowie! W końcu świeży, poważny, polski metalcore’owy hardcore na łamach IDIOTEQ :) Witam Was! Jak przedwakacyjne nastroje?

[EN] Thx, we’re ok. We just finished working on the material for 3 way split with SOPHIE SCHOLL and CROSSHOOD. The work was very long but that’s how it is when you make plans and after some things fuck up. But still moos is ok.

[PL] Nastroje bardzo spoko. Właśnie zakończyliśmy pracę nad materiałem na 3 way split z CROSSHOOD oraz SOPHIE SCHOLL. Praca byla bardzo dluga ale jak to bywa gdy sie zaplanuje to czasami sie wszystko spieprzy. W temacie nastrojów to wszystko super.

[EN] Great! Tell me more about these bands. How did you come up with the idea for the split?

[PL] Ekstra! Powiecie coś więcej o tych kapelach? Skąd pomysł na ten split?

[EN] The idea for such a project was born some time ago, none of our friends bands was not ready to record and release a full album, so we all agreed that we will record 5 songs each and put it on one record. I’ll just add that most of us know each other, we played already together or organized gigs for each other, so it’s not just record firendship. SOPHIE SCHOLL went through some serious changes in recent times what came good for them and CROSSHOOD, pocket knives of Polish hc / beatdown. Record will be very varied musically, that’s for sure.

[PL] Pomysł na taki projekt urodził się już jakiś czas temu, żadna ze znajomych nam kapel nie była gotowa aby nagrać i wydać pełny album, więc dogadując się wspólnie ustaliliśmy że nagramy po 5 numerów i wydamy to na jednym krążku. Dodam, że znamy się, grywaliśmy już razem lub organizowaliśmy koncerty sobie wzajemnie, więc to nie tylko okładkowa znajomość. SOPHIE SCHOLL to ostatnimi czasy wielka metamorfoza na duży plus oraz CROSSHOOD, czyli scyzoryki polskiego hc/beatdown. Krążek będzie bardzo urozmaicony muzycznie, to jest pewne.

[EN] Ok, so let’s introduce yourself for those unfamiliar with the band. How long have you been around and how did the band form?

[PL] No dobra, to zróbmy wkład dla niewtajemniczonych. Jak długo jesteście na scenie i w jakich okolicznościach powołaliście do życia DINTOJRĘ?

[EN] Let me quote our late Friar and founder Dintojra, Bodzia: “It is true DINTOJRA, as a loose design, worked intermittently since the end of 2007. However, only with the transfer of players such as Funara and Łysy in march 2011, we can talk about a full-fledged band DINTOJRA”

Yes, it’s Bodek founded Dintojra and was it’s main driving force. In the meantime, I hook up to well known Wrocław rumblers, Tony and Jack because I knew that they were doing some new shit and asked if they are looking for a second guitar. We did a reharsal, and on the second I already came with Łysy and it all went like clockwork. Shortly after, we released a demo CD “Sziksa Demo” and after a full lenght LP “Dintojra” by Spook Records. About the split program, it will be out probably around mid-July. At this point we have a new drumer that fits our good friend Zdrada, who also with Tony gives the last expression to our music because they were responsible for the sound during recording session. We are all bunch of friends and our music is a result of our friendship and hanging together.

[PL] Pozwolę sobie zacytować naszego zmarłego Braciszka i założyciela Dintojry, Bodzia: “Co prawda Dintojra, jako luźny projekt, działał z przerwami od końca 2007 roku. Jednak dopiero wraz z transferem zawodników w postaci Funara i Łysego w marcu 2011 możemy mówić o pełnoprawnym zespole DINTOJRA”.

Tak, to właśnie Bodek założył Dintę i był jej głównym motorem napędowym. W międzyczasie do znanych mi dobrze typków wrocławskiego zamieszania, czyli Tonego i Jacka podbiłem bo wiedziałem że grają coś tam i zapytałem czy nie potrzebują drugiej gitary. Spotkaliśmy się na próbę, na kolejną przyjechałem już z basistą Łysym i poszło jak z płatka. W międzyczasie wydaliśmy demo CD “Sziksa Demo” oraz DINTOJRA “Dintojra” by Spook Records. Co do splita to pojawi się prawdopodobnie około połowy lipca. Na aktualnym materiale w bębny napierdala nasz pałker i dobry przyjaciel niejaki Zdrada, który jednocześnie wraz z Tonym nadają ten ostatni wyraz naszej muzy ponieważ to własnie oni realizowali nasze brzmienie podczas nagrania gitar i wokali. Jesteśmy bandą przyjaciół a muza to dodatek do tego wszystkiego.

[EN] Our foreign readers are perhaps unaware of the meaning of the label that you’ve been given. Would you mind revealing the real meaning of the word “penera”? ;)

[PL] Szczególnie nasi zagraniczni czytelnicy będą zainteresowani znaczeniem metki, którą Wam frywolnie przypięto. Wyjaśnisz co oznacza „penera”? ;)

[EN] Penera is a thing that attached to our crew and its origin dates long ago when we were doing some stuff with SELF RESPECT.
Once, at a party someone used such a nickname, and so it remained. Not a bigger meaning here.

[PL] Penera to metka przyczepiona do ekipy a jej geneza sięga jeszcze czasów kiedy pogrywało sobie SELF RESPECT, gdzie miałem okazję wraz z Łysym grać.
Kiedyś na jednej z imprez ktoś użył takiego sformułowania i tak już zostało. Nie doszukiwałbym się tutaj głębszego znaczenia.

[EN] Ok, so tell me more about this new track you’ve been pushing recently.

[PL] Ok, to powiedzcie coś więcej o tym nowym wałku, który teraz przepychacie online.

[EN] “Jednym głosem (With one voice) is one of the five songs that we recorded for the split. As for the music side I must admit that Dintojra sounds different, we’ve changed little our style, which does not follow from changes in the tastes of people playing in a band but rather the slow lapping each other and maturation in the lineup. When it comes to the vocals and lyrics are here Tony is terminated. These are all “… in the blood, one voice, the stage-dives and shit …” It’s his stuff heheh.

Tony: New song, but not only this one, is in some ways a commentary on what has happened or is happening somewhere between us, our friends, generally in the hc / punk crew in Wrocław. Sometimes variously known as it is in life sometimes colorfully sometimes not all the time anyway stick together. Because of this, too, that these few new tracks is dedicated to our ziomom the scene hc / punk with Wro decided to texts in Polish, which I think is a big plus, so the numbers are completely different tone and message.

[PL] “Jednym głosem” to jeden z pięciu numerów które nagraliśmy na split. Jeśli chodzi o muzyczną stronę to trzeba przyznać że DINTOJRA brzmi inaczej, zmienił się nieznacznie styl grania, co nie wynika wcale ze zmian gustów osób grających w kapeli ale raczej z powolnego docierania się wzajemnie i dojrzewania w tym składzie. Jeśli chodzi o wokale i teksty to tutaj Tony się wypowie. Te wszystkie “…we krwi, jednym głosem, ze sceny w chuj … ” to jest jego sprawka heheh.

Tony: Nowy numer, w sumie nie tylko ten, jest w pewien sposób komentarzem do tego co działo się czy dzieje się gdzieś między nami, naszymi przyjaciółmi, generalnie w załodze hc/punk we Wrocku. Bywało różnie wiadomo jak to jest w życiu czasem kolorowo czasem nie mimo to cały czas trzymamy się razem. Z racji tego też, że te kilka nowych numerów jest dedykowane naszym ziomom ze sceny hc/punk z Wro zdecydowaliśmy się na teksty po polsku, co uważam za duży plus, w ten sposób numery mają zupełnie inny wydźwięk i przekaz.

[EN] What’s something that’s worth mentioning in lyrics?

[PL] O czym warto dzisiaj mówić w tekstach?

[EN] Lyrics should talk about what pisses you off, makes you happy, should be about politics, nature, religion, life, dying hehe

They should be about what you want to say in that moment. Sometimes I really like to listen to offensive lyrics, provocing. Now everybody writes politically correct lyrics and laugh at all the others who are not exactly on the same side. I personally like simple lyrics that almost kick of you in the face from the speaker, yes, these are the ones that mostly appeal to me.

Exactly, lyrics can be about everything, we do not put pressure specifically that this song will be about this and this about that, often simply arranging vocals, listen to music and it tells in which mood it’s got to be or what should be included in it.

[PL] Teksty powinny mówić o tym co cię wkurwia, cieszy, bawi, kręci, powinny być o polityce, przyrodzie, religii, życiu, umieraniu hehe

Powinny być o tym co akurat masz do powiedzenia. Czasami bardzo lubię posłuchać zaczepnych tekstów, prowokujących. Teraz wszyscy piszą takie poprawne politycznie teksty i cisną ze wszystkich innych, którzy nie są dokładnie po tej samej stronie. Ja osobiście lubię proste teksty, które niemalże kopią Cię w ryj z głośnika, tak, takie są zdecydowanie najbardziej przemawiające do mnie.

Tony: Dokładnie, teksty można pisać o wszystkim, nie kładziemy nacisku konkretnie, że ten numer ma być o tym a ten o tamtym, często po prostu układając wokale, słucham muzy i to podpowiada jaki nastrój ma mieć kawałek albo co ma być w nim zawarte.

[EN] Are these 5 tracks everything you’ve got so far, or are there more new tunes in your secret stash? When can we expect a full length from you guys?

[PL] Nagraliście tylko te 5 wałków, czy macie coś więcej w swoim schowku? Kiedy nowy long-play?

[EN] There’s always something hidden in our chest but will it all flow around the world in a form of media or simply to network, dunno. At this point a lot of time is put to release this 3 way split program and in the meantime we are putting some new shit together. If we’ll have enough songs to put out a full LP why not but at the moment we don’t think about it. From September we’ll try to play more gigs with SOPHIE SCHOLL and CROSSHOOD. Initially we’re trying to make something with WOUNDED KNEE from Warsaw. Gigs thats the main topic for today.
Surely, in spare time we’re scrabing something in our rehearsal room, but calmly we’ll see what will be reception of new material after taht sit down relax and make some more noise for new rocord.

[PL] W schowku zawsze coś zalega, czy wszystkie nasze tematy wypłyną na świat w postaci nośnika lub w sieci, tego nie wiemy. W tej chwili dużo czasu pochłania wydanie 3 way split, a w międzyczasie robimy nowe wałki. Jeśli uda się zrobić numerów na tyle dużo aby puścić full CD to czemu nie, ale w tej chwili nie zastanawiamy się nad tym. Od września chcemy pograć więcej koncertów wraz z SOPHIE SCHOLL oraz CROSSHOOD. Wstępnie obgadujemy też tematy z WOUNDED KNEE z Warszawy na wspólne granie. Koncerty to na nich teraz się chcemy skupić.
Tony: Wiadomo, w wolnych chwilach na salce dłubiemy nowy materiał, ale ze spokojem zobaczymy jaki będzie odbiór materiału na Splicie wtedy pewnie odpowiemy sobie na pytanie postawimy deadline i nadusimy nowe pieśni na elpeka.

[EN] How’s the booking process been so far?

[PL] Jak idzie bookowanie?

[EN] We’re playing some shows In autumn mosty In Poland. Funar is ta king care of this shit so he’s on 3 2 1 go !

Funar: As we’ve said before we’re gathering some gigs but nothing solid for today, mosty gigs In cities of bands that are rilising Split with us Zielona Góra, Wrocław, Kielce, Warsaw maybe, Poznań. Probably we’re put out Word to old friends and play some more stuffffff. For no we know we’ll be supporting DISTRICT 9 also we’ll be In Gryfów Śląski on September, More details soon.

[PL] Tony: Na jesień szykuje się trochę grania tu i tak raczej skupiamy się na koncertach w Polsce. Tą sprawą generalnie zajmuje się Funar więc dokładnie opowiada za 3 2 1 go!

Funar: Tak jak wspominałem wcześniej szykujemy jakieś koncerty, ale na tą chwilę nie ma konkretów, kilka koncertów zagramy i będą to miasta głównie kapel które pojadą razem na te tripy, czyli: Zielona Góra, Wrocław, Kielce, może Warszawa, Poznań. Dodatkowo uruchomimy znajomości i gdzieś jeszcze. Już wiemy że będziemy supportowali DISTRICT 9 oraz gramy koncert w Gryfowie Śląskim we wrześniu. Coś się tam kręci a szczegóły niebawem.

[EN] How about playing some gigs abroad? Are you already knocking on our neighbors door?

[PL] Co z koncertami za granicą? Pukacie do drzwi naszych sąsiadów?

[EN] We had some plans after the first LP plans to hit somewhere, even there was a proposal from Brazil, but unfortunately it did not work out. Somehow we have no urge to make a big European turne – e for sure if anyone will came out with proposal we’ll pack our shit and row on Europe but as before we focus on concerts in Poland, everything will come in time, in the words of Leo step by step and we’ll reach international level and certainly once we’ll decide to tour abroad not only to lay down on the beach.

Yeah, I remember. I came back from a business trip to Brazil and after my return I started to look harder at the scene hc / punk from there. One day I spoke with mate Gustavo from a band PROLE and after a few months it turned out that there is a chance to go there and play a few gigs, the only thing blocking us is money for tickets, because there on the spot everything was ok. Well, what is delayed is not lost. When it comes to our closest neighbors is the time we playied with Self Respect, I have great friends in Romania and Slovakia where you can easily grasp several concerts. The only problem lies in the availability of time on our side.

[PL] Tony: Było trochę planów po pierwszej LP żeby gdzieś uderzyć, nawet pojawiła się propozycja z Brazylii, ale niestety nic z tego nie wypaliło. Jakoś nie mamy parcia żeby śmigać na wielkie europejskie turne – e na pewno jeśli pojawiła by się propozycja czemu nie, chętnie spakujemy mandżur i wio na erłope ale tak jak wcześniej skupiamy się na koncertach w Polsce, na wszystko przyjdzie czas, jak mawiał Leo step by step i będzie internaszynal lewel i na pewno kiedyś zdecydujemy się na wycieczki zagraniczne nie tylko w celu poleżenia na plaży.

Funar: tak, dobrze pamiętam. Wróciłem z wyjazdu służbowego do Brazylii i po powrocie zacząłem mocniej przyglądać się scenie hc/punk stamtąd. Pewnego dnia odezwał się ziomek Gustavo z kapeli PROLE i po kilku miesiącach okazało się że jest szansa aby tam polecieć i zagrać kilka gigów, jedyne co nas blokowało to kasiora na bilety lotnicze, bo tam na miejscu wszystko by było dograne. Cóż, co się odwlecze to nie uciecze. Jeśli chodzi o naszych najbliższych sąsiadów to z czasów grania z SR mam wspaniałych znajomych w Rumunii oraz ze Słowacji gdzie bez problemu można ogarnąć kilka koncertów. Problem jedynie polega na dostępności czasu z naszej strony.

[EN] Cool! Let me know as soon as wrap up some nice trek worth mentioning here. I’ve managed to collect quite a nice list od contacts there, a lot of dedicated promoters and bands that could be helpful.The South American and Eastern European hardcore punk scenes remain very strong and are full of excited and steamed youngsters putting our crazy ass shows that mesmerize foreign band members from all around the world. Do you have you own favorite local scene that’s proved its uniqueness and exceptional quality?

[PL] Fajnie! Dajcie znać jak będziecie coś konkretnie kroić. Mam tam sporo kontaktów i zaprzyjaźnionych online, zaangażowanych kapel. Południowoamerykańska i wschodnioeuropejska scena hardcore punk to masa zajaranych, prężnie działających dzieciaków i bardzo angażujące koncerty. Macie jakąś ulubioną okolicę, w której atmosfera wokół sceny hc/punk jest szczególna?

[EN] Yup, it’s always the best to play at home, but we have to admit that there are some places that are really dope when it comes to playing shows. One of these places is Złotów, Slovakia’s Topolcany where we played a couple of times. Little town are always great, cuse there are a lot of people hungry for shows. We haven’t been everywhere nationwide, so we’re eager to see more invitations. Feel free to hit us and ask for a gig.

[PL] Tak, według mnie zdecydowanie najlepiej gra się na własnym podwórku, jednak trzeba przyznać że jest kilka miejsc gdzie się gra zawsze super. Takim miejscem jest Złotów, Słowackie Topolcany gdzie grywałem kilka razy. Zawsze super są małe miasta, gdzie ludzie są chętni i głodni takich koncertów. Nie zwiedziliśmy jeszcze wszystkich zakątków kraju i nie tylko, więc gorąco zachęcamy do zapraszania nas na koncerty.

[EN] What’s on your rider? ;)

[PL] Co macie w swoim riderze? ;)

[EN] Not much, Just petrol money maybe some beer, usually we play Just for trip costs

[PL] Nic szczególnego. Zwroty za paliwko oraz jakiś browar. Gramy wyłącznie za zwroty kosztów przejazdu.

[EN] That’s how the business is, huh? :) What do you think is this factor X that makes people doing it pro bono? Why do you keep doing it?

[PL] Tak to bywa w tej branży, nie? :) Jak myślicie, co pociąga ludzi, żeby „męczyć się” prawie za nic? Po co to robicie?

[EN] You know, I always say that where there are money passion ends up. Playing music, making songs, hundreds hours spent in our reharsall room in the bus is just a cover for us to regularly drink alcohol hahah, but seriously all of this is just an add to many kickass hours spent with friends, crew, etc. It all makes sense really, because what we do is not just playing but making of something much bigger. Hardcore is with me for almost 16 years now and just don’t know if I could live without it anymore. That’s why we tour only for trip cost.

[PL] Funar: Wiesz, ja zawsze powtarzam że tam gdzie zaczynają się pieniądze tam kończy się pasja. Granie muzyki, robienie kawałków, setki prób, godziny spędzone w busie to tylko przykrywka do tego aby regularnie pić alko hahah, a tak serio to wszystko jest tylko dodatkiem do wielu zajebistych godzin spędzonych z przyjaciółmi, ekipą etc. To wszystko ma naprawdę sens, bo to co robimy to nie tylko granie to współtworzenie czegoś znacznie większego. Hardcore towarzyszy mi od blisko 16 lat i nie wiem czy bez tego wszystkiego można dzisiaj żyć, ja bym nie potrafił. Właśnie dlatego jeździmy za koszty.

[EN] Oh my, poor straight edge bands, what do they do while being on tour? ;) Ok gents, enough of goofing around. Before we say goodbye, what recent bands and records have impressed you guys?

[PL] O kurczę. Biedne kapele straight edge. Cóż chłopaki robią w trasie ;) No dobra Panowie, dość wygłupów. Zanim się pożegnamy, powiedzcie jeszcze jakie nowe kapele i albumy Was ostatnio zachwyciły?

[EN]Funar: I’m recently into BACKTRACK and LIONHEART. RISK IT! Fits in quite well, too. Nation-wise, you can check out ENDLESS DESIRE, they are definitely worth your check. I am looking forward to hearing the new MADBALL and killing time with the good old WARZONE, 7 SECONDS. I could go on about bands forever.

Lastly, I’d like to thank you for the interview and the interest in DINTA. Big up for all of you being with us and those you read this interview.

[PL] Funar; Mi ostatnio dobrze wchodzi BACKTRACK oraz LIONHEART. Dobrze się słucha RISK IT!. Z naszego podwórka polecam ENDLESS DESIRE. Osobiście czekam na nowy MADBALL. Często też wracam do staroci, WARZONE, 7 SECONDS wchodzi zawsze. Można by pisać o kapelach bez końca.

Na koniec chciałbym bardzo podziękować za wywiad i zainteresowanie Dintą. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami i czytających te nasze wypociny.

Pozdro 71

[EN] Thanks! It’s always nice to support another local crew. Cheers!

[PL] To ja dziękuję. Zawsze miło wspomóc lokalnych nieznajomych. Pozdro

DINTOJRA Facebook
DINTOJRA Bandcamp
DINTOJRA MySpace

Previous Story

NOT TONIGHT JOSEPHINE discuss their new album

Next Story

BREAKING POINT discuss their new album